Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Ilmanlaatu mukaan maankäytön suunnitteluun, uusi opas ilmestynyt (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on laatinut yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) kanssa julkaisun, johon on kehitetty ja koottu suosituksia ilman epäpuhtauksista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi kaavoituksella. Julkaisun tavoitteena on auttaa kaavoittajia ja liikennesuunnittelijoita vähentämään työllään ihmisten altistumista.

Maankäytön suunnittelu tarvitsee ilmanlaadun turvaamiseksi hyviä ratkaisumalleja: Vaikka Suomessa on yleensä hyvä ilmanlaatu, pääkaupunkiseudun kaavoituksessa on viime vuosina törmätty toistuvasti ilmanlaatuongelmiin. Tärkein ilman pilaaja on tie/katuliikenne. Mutta myös talokohtaiset tulisijat voivat olla paikallisesti merkitseviä. On arvioitu, että niistä tulee 38 % maamme pienhiukkaspäästöistä. Kaavoituksen keinot savukaasuhaittojen torjumiseksi ovat kuitenkin rajalliset.

Ilmanlaatuongelmat lisääntynevät jatkossa niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin - erityisesti kasvavien taajamien sisääntuloväylien lähialueilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että Suomessa kuolee vuosittain ennenaikaisesti 1800 ihmistä elinympäristön pienhiukkasille altistumisen seurauksena. Lievempiä terveyshaittoja aiheutuu vielä tätä suuremmalle joukolle. Kaavoituksella voidaan osaltaan vähentää pienhiukkasista aiheutuvaa terveysriskiä esimerkiksi

  • vähentämällä autoliikennettä asuntoalueilla liikennejärjestelyjen avulla
  • parantamalla pyöräilyn, kävelyn ja raideliikenteen toimintaedellytyksiä kaava-alueella
  • sijoittamalla asuintalot, päiväkodit, alakoulut ja hoitolaitokset riittävän kauas vilkkaista kaduista ja teistä
  • kaavamääräyksellä koneellisesta ilmanvaihdosta, jossa tuloilma otetaan korkealta rakennuksen puhtaimmalta puolelta ja suodatetaan tehokkaasti.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hannu Airola, Uudenmaan ELY-keskus, puh.  02950 21 373, hannu.airola(at)ely-keskus.fi
Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, HSY, puh. 044 564 3748, maria.myllynen(at)hsy.fi

 

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (www.doria.fi)


Päivitetty