Tiedotteet 2020

Helmi-ohjelman maastotyöt ovat alkaneet Lapissa (Lappi)

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa inventoidaan arvokkaita elinympäristöjä, jotta löydetään parhaat kohteet kunnostukseen ja hoitoon ja voidaan olla turvaamassa niiden laatua.

Lapin ELY-keskuksen alueella Helmi-ohjelmassa inventoidaan tänä kesänä arvokkaita perinnebiotooppeja, lintuvesiä ja lettoja. Lisäksi kartoitetaan lintu- ja perhoslajistoa kymmenillä kohteilla usean kunnan alueella.

Linnustolaskennat ovat alkaneet toukokuussa. Elinympäristöjen inventoinnit lintuvesi- ja perinnebiotooppikohteilla käynnistyvät juhannuksen jälkeen. Alueille valmistuu Helmi-ohjelmassa myös kunnostus- ja hoitosuunnitelmia. Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Lapin ELY-keskus. Lettojen inventoinnit aloitetaan heinäkuun alkupuolella.

Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan

Elinympäristöjen tila Suomessa on yleisesti heikentynyt viime vuosikymmenien aikana. Lintuvesien ja perinnebiotooppien kunnostaminen ja hoito ovat välttämättömiä toimenpiteitä heikentymisen pysäyttämiseksi ja lajiston turvaamiseksi.

Helmi-ohjelman ensisijainen tavoite on tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä aktiivisilla toimenpiteillä. Lintuvesillä tehdään vesistökunnostuksia, niitty- ja luhtarantojen kunnostusta ja jatkuvaa hoitoa esimerkiksi laiduntamalla tai niittämällä sekä lintusaarten raivauksia ja linnustolle haitallisten vieraslajien, supikoiran ja minkin poistoa.

Perinnebiotoopeilla on tavoitteena sekä parantaa tietoa jo tunnetuista kohteista, mutta löytää myös uusia kohteita hoitoon. Perinnebiotoopeilla alkukunnostus on usein tarpeen, minkä jälkeen jatkuva hoito niittämällä tai laiduntamalla ylläpitää perinnebiotooppien kukkaloistoa ja pölyttäjien ruokapöytää sekä samalla maisemaa avoimena.

Kohteiden laadukas kunnostaminen ja hoito edellyttävät aina ajantasaista tietoa alueen luonnosta ja lajeista. Perinnebiotooppi-inventoinnissa päivitetään tiedot kohteiden rajoista, hoito- ja laidunnushistoriasta sekä alueen nykyisestä käytöstä, joista maanomistajalla tai kohteen hoitajalla on arvokasta tietoa. Maanomistaja voi olla paikalla inventointien aikana. Inventointi ei velvoita maaomistajaa sitoutumaan alueen hoitoon. Perinnebiotoopeilla tietoja voidaan hyödyntää ympäristösopimuksien hakemisessa tai alueiden suunnitellussa ja kehittämisessä. Inventoiduille perinnebiotoopeille voi hakea maatalouden ympäristötukea.

Perinnebiotoopeilla maastotyöt kohdistuvat pääasiassa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden tietojen päivittämiseen sekä uusien hoitokohteiden etsintään. Perinnebiotooppi-inventoinnit jatkuvat edellisten vuosien tapaan useiden Lapin kuntien alueella.

Lintuvesillä kohteen nykytila ja pesimä- ja muuttolinnuston laskennat ovat tärkeitä askelia hyvään suunnitteluun ja hoitoon. Tänä kesänä perusteellisia vesi- ja kosteikkolintuselvityksiä ja luontotyyppi-inventointia kunnostus- ja hoitosuunnitelmien pohjaksi tehdään Ylitorniolla, Torniossa ja Pellossa.

Kunnille apua luonnonhoitotöihin

Kunta-Helmin avulla tuetaan kuntien tekemiä luonnonhoidon ja -kunnostuksen töitä. Kunnat voivat hakea rahaa maastoselvityksiin, hoidon- ja kunnostuksen suunnitteluun ja konkreettisiin kunnostustoimiin kaikissa Helmi-ohjelman elinympäristöissä. Haku on auki elokuun loppuun saakka.

Avustusta myönnetään viiteen eri teemaan liittyen: soiden ennallistaminen; lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito; perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito; metsäisten elinympäristöjen hoito; sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Lapin ELY-keskus tukee Lapin kuntia haussa. Monimuotoinen ympäristö syntyy kohteiden verkostosta, joka kuntien avulla on mahdollista toteuttaa.

 

Seuraa Lapin ELY-keskuksen twitteriä @Lapin_ELY ja #HelmiOhjelma -asiasanaa, ja pysyt kärryillä missä Helmi-ohjelmassa mennään myös eri puolilla Suomea. Hyvää Helmi-kesää!

Linkki tiedotteeseen pohjoissaamen kielellä: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/OvA3wfzIQ4AO/content/helmi-programma-luonddubarggut-leat-algan-lappis-lappi-?

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Lintuvedet, Niina Sankari, 0295 037 047
Perinnebiotoopit, Kristiina Hoikka, 0295 037 014
Kunta-Helmi ja perinnebiotoopit, Marjut Kokko, 0295 037 380
Letto-hanke, Liisa Viitala, 0295 037 212
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkki Ympäristöministeriön Kunta-Helmi tiedotteeseen: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ymparistoministerio-avaa-erityisavustushaun-osana-helmi-ohjelmaa-kolme-miljoonaa-kuntien-luonnonhoitotoihin

Kuva Marjut Kokko


Päivitetty