Tiedotteet 2017

Heinjoen ylijäämämaiden läjitysaluetta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävänä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten (Pohjois-Savo)

Kuopion kaupunki on saanut valmiiksi Hiltulanlahden Heinjoelle suunnitellun ylijäämämaiden läjitysaluetta koskevan YVA-selostuksen (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, YVA-laki). Arviointiselostus on Kuopion kaupungin esittämä raportti hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa Hiltulanlahden koululla tiistaina 3.10.2017.

Ylijäämämaiden läjitysalueella ei käsitellä maa-aineksia, vaan kyseessä on niiden loppusijoituspaikka. Alueelle tullaan sijoittamaan puhtaita pintamaita, liejuja, ym. rakentamiseen kelpaamatonta maa-ainesta. Alueelle voidaan sijoittaa myös maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot.

YVA-menettelyssä arvioidut hankevaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0: uutta läjitysaluetta ei toteuteta Heinjoella ja nykyinen läjitystoiminta on loppunut
  • Vaihtoehto 1: uuden alueen läjitysmäärä on noin 3 milj. m3 ja käyttöaika n. 10 vuotta
  • Vaihtoehto 2: uuden alueen läjitysmäärä on noin 6 milj. m3 ja käyttöaika n. 20 vuotta

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty YVA-selostusvaiheessa keväällä ja kesällä 2017. Hankkeen kannalta keskeisiä arvioitavia ympäristövaikutuksia ovat luonto- ja maisemavaikutukset, vesistövaikutukset, liikennevaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (mm. terveys, virkistyskäyttö).

Olemassa olevia lähtötietoja on täydennetty eri tietolähteistä sekä maastokäynneillä ja tekemällä luontokartoitukset kasvillisuutta, eläimistöä, vesiä, maisemaa ja muuta ympäristöä koskien. Melu-, pöly-, vesistö-, maankäyttö- ja liikennevaikutukset on arvioitu laadullisesti ja kuvattu sanallisesti. Toiminnasta aiheutuva melu on mallinnettu. Osana sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointia on toteutettu lähialueen asukkaiden haastattelu. Selvitysten perusteella on tehty asiantuntija-arvio eri ympäristövaikutuksista ja yhteisvaikutuksista sekä niiden merkittävyydestä. Lisäksi on arvioitu toiminnan riskejä ja esitetty toimenpiteitä haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 3.10.2017 klo 18 Hiltulanlahden koululla. Pohjois-Savon ELY-keskukselle voi ilmaista mielipiteensä hankkeesta 18.10.2017 asti. YVA-selostus on julkisesti nähtävillä kuulutusaikana Kuopion valtuustotalolla (Suokatu 42, Kuopio) sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio) ja lisäksi se tulee nähtäville internettiin www.ymparisto.fi/heinjoenlajitysalueyva.

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeesta vastaavan puolesta:
Juha Karppinen, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 5070, juha.karppinen(at)kuopio.fi.
YVA-konsultti, Patrick Hublin, Sweco Ympäristö Oy, puh. 040 487 9510, patrick.hublin(at)sweco.fi

Yhteysviranomaisen puolesta:
Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 016 554, olli.hirsimaki(at)ely-keskus.fi.


Päivitetty