Tiedotteet 2018

Heinäveden pohjavesialueiden luokitus ja rajaus on tarkistettu - muutoksiin voi ottaa kantaa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Heinäveden kunnan alueella sijaitsevien viiden pohjavesialueen luokituksen ja rajauksen sekä kolmen pistemäisen pohjavesialueen luokituksen. Pohjavesialueiden pääsijaintikunta on Heinävesi.

Pohjavesialue Suurisärkkä nousee luokasta II luokkaan 1, koska alueelle on perustettu vedenottamo. Suurisärkän ja Vaalunsärkän pohjavesialueiden rajausta on tarkennettu. Pohjavesialueet Suurisärkkä ja Vaalunsärkkä saavat lisäksi E-merkinnän, koska molempien alueiden yhteydessä sijaitsee merkittävä, pohjavedestä suoraan riippuvainen, muun lainsäädännön nojalla suojeltu ja luonnontilainen pintavesi- tai maaekosysteemi.

Lisäksi rantaviivoilla pohjavesialueiden muodostumisalueiden rajat on päivitetty vastaamaan Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2016 julkaisemaa valtakunnallista rantaviiva -aineistoa (Ranta 10 -aineisto). Muutos on todellisuudessa pieni ja sen pääasiallinen tarkoitus on erilaisten paikkatietoaineistojen yhtenäistäminen.

Heinäveden kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

  Sijainti-
kunta
Pohjavesi-
alueen nimi
Tunnus Vanha
luokka
Uusi
luokka
Lisätietoja
1 Heinävesi Polvijärvi 0609006 A     I 1 rantaviiva >Ranta 10 (SYKE 2016)
2 Heinävesi Soidinkangas 0609003    II 2 rantaviiva > Ranta 10 (SYKE 2016)
3 Heinävesi Sompasaari 0609001    II 2 rantaviiva > Ranta 10 (SYKE 2016)
4 Heinävesi,
Leppävirta (Pohjois-
Savo)
Suurisärkkä 0609005    II 1E
  • nousee luokasta II luokkaan 1, koska alueelle perustetaan vedenottamo
  • pohjavesialueen rajausmuutos alueen eteläosassa (pv-alue laajenee 8 ha)
  • E-merkintä, koska alueella on pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi
  • rantaviiva -> Ranta 10 (SYKE 2016)
5 Heinävesi Vaalunsärkkä 0609004    II 2E
  • rajausmuutos, rajausta tarkennettu kauttaaltaan (pv-alue pienenee 3 ha)
  • E-merkintä, koska alueella on pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi
  Sijaintikunta Pistemäisen
pohjavesialueen
nimi
Tunnus Vanha
luokka
Uusi
luokka
Lisätietoja
6 Heinävesi Karvio 0609007     I 1 kallioporakaivo
7 Heinävesi Leväniemi 0609008     I 1 kallioporakaivo
8 Heinävesi Valamo 0609009     I 1 kallioporakaivo

 

Mahdolliset mielipiteet ja Heinäveden pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin liittyvät hydrogeologiset lisätiedot pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai sähköisesti Etelä-Savon ELY-keskukselle (PL 164, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli) 15.6.2018 klo 16.00 mennessä. Tunnus: ESAELY/81/2018.

Pohjavesialueiden muutoksia koskeva aineisto ovat nähtävillä 9.5.2018 - 15.6.2018 Heinäveden kunnanvirastossa osoitteessa Kermarannantie 7, 79700 Heinävesi ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa osoitteessa Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli sekä lisäksi pohjavesialueen Suurisärkkä (0609005) osalta Leppävirran kunnanvirastossa osoitteessa Savonkatu 39, 79101 Leppävirta niiden aukioloaikoina.

Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä verkko-osoitteessa: www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Savon ELY-keskus

Pohjavesialueiden rajaus ja luokitus

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Lainmuutos tuli voimaan 1.2.2015. Laki edellyttää, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Lisäksi ELY-keskus luokittelee E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).

Linkki:

Lisätietoja antavat Etelä-Savon ELY-keskuksessa:

Pohjavesiasiantuntija Nina Nenonen, nina.nenonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 168
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223


Päivitetty