Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Fingridin Hikiän ja Orimattilan välisessä voimajohtohankkeessa tarkasteltava lisää vaihtoehtoja (Hämeen ELY-keskus)

Fingrid Oyj:n suunnittelemassa Hikiä−Orimattila-voimajohtohankkeessa on selvitettävä myös uusia linjauksia Orimattilan Hennan ja Pennalaan suunnitellun uuden sähköaseman välillä. Jos uudet vaihtoehdot eivät ole teknisesti toteuttamiskelpoisia, arviointiselostuksessa on esitettävä toteuttamiskelvottomuuden perustelut. Jos vaihtoehto on toteuttamiskelpoinen, sen ympäristövaikutukset on selvitettävä kuten nyt arvioitavina olleiden reittivaihtoehtojen vaikutukset, Hämeen ELY-keskus edellyttää 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Yhteysviranomainen edellyttää selvitettäväksi mm. Orimattilan Tekemäjärven länsi- tai pohjoispuolelta kulkevan voimajohtolinjauksen toteuttamiskelpoisuuden. Samoin yhteysviranomainen edellyttää, että Fingrid käy läpi kaikki voimajohtolinjausten tarkistus- ja siirtoesitykset, joita kansalaiset ovat pyytäneet arviointiohjelmasta toimittamissaan mielipiteissä. Tehdyt tarkistukset tulee esittää kartoilla. Lisäksi on esitettävä sanallisesti ainakin yleispiirteiset perustelut niille kohdille, joissa esitettyä linjauksen tarkistusta ei voida tehdä.

Sähkö- ja magneettikentille mahdollisesti altistuvat kohteet esitettävä

Voimajohdon aiheuttamien sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset pitää arvioida siten, että kaikki erilaiset voimalinjan johtoalueen poikkileikkaustilanteet tulevat arvioiduiksi. Kun pylväässä on sekä 400 että 110 kilovoltin voimajohdot, on esittävä niiden sähkö- ja magneettikenttien yhteisvoimakkuudet ja arvioitava niiden yhteisvaikutukset.  Arviointituloksissa tulee esittää kartoilla väestön merkittävän ajan altistuksen suositusarvojen (sähkökentät 5 kV/m ja magneettikentät 100 µT) alueille mahdollisesti jäävät olemassa oleva tai suunniteltu asutus ja loma-asutus sekä muut herkät kohteet.

Arviointiohjelma herätti paljon kannanottoja

ELY-keskus sai lähes arviointiohjelmasta lähes kaikki pyytämänsä lausunnot. Lausunnonantajista Museovirasto ja Päijät-Hämeen maakuntamuseona toimiva Lahden kaupunginmuseo totesivat, että voimajohtohankkeen toteuttamisen yhteydessä on varauduttava tekemään arkeologinen inventointi. Liikennevirasto esitti kootusti ne ohjeet, joita tulee noudattaa rakennettaessa voimajohto rautatien tai maantien yli, sekä esitti selvitettäväksi mm. hankkeen mahdolliset vaikutukset liikenneverkon kehittämiseen tulevaisuudessa. Ympäristöterveysviranomaiset ja Säteilyturvakeskus kiinnittivät huomiota voimajohdon sähkö- ja magneettikenttiä koskeviin näkökohtiin.

Arviointiohjelmasta tuli yhteensä 33 kansalaisten tai yhteisöjen mielipidettä. Useissa mielipiteissä oli useampi kuin yksi allekirjoittaja; kolmen mielipiteen liitteenä oli adressi, joissa oli allekirjoittajia kolmestakymmenestä noin sataan.  Yhteisöistä olivat kantaa ottaneet Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri sekä Virenojan Nuorisoseura. Useimmissa mielipiteissä oli esitetty voimajohdon linjauksen tarkistamista oman kiinteistön kohdalla tai jonkin vaihtoehdon hylkäämistä. Moottoritien vartta ja Tekemäjärven jompaakumpaa puolta kulkevaa vaihtoehtoa ehdotettiin monessa mielipiteessä.

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä nyt antaman lausunnon mukaisesti ja kokoaa tulokset YVA-selostukseksi. Sen on arvioitu valmistuvan ensi vuoden alussa. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus arvioi YVAn riittävyyden.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiohjelmasta tulee hankkeen YVA-sivulle.


Päivitetty