Tiedotteet 2018

Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon uusiminen välillä Imatra-Huutokoski ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savo, Etelä-Karjala)

Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon uusimiseen välillä Imatra - Huutokoski (Joroinen) ei ole tarpeen soveltaa lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Etelä-Savon ELY-keskuksen 3.4.2018 tekemän päätöksen mukaan hankkeesta ei aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia YVA-laissa mainittuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat lakisääteisen YVA-menettelyn käynnistämisen.

Hankkeen ympäristövaikutukset ovat paikallisia ja tilapäisiä

Voimalinjan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät hankkeen rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat paikallisia ja tilapäisiä, kuten rakentamisen työvaiheiden haitta alueella liikkumiselle.

Voimajohtokäytävä on huomioitu Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntakaavoissa. Nykyisen voimajohdon välittömään läheisyyteen eli alle 100 metrin päähän voimajohdon keskilinjasta sijoittuu useita asuin- tai loma-asuntoja, joihin voimajohdon etäisyys nykyisestä ei muutu. Voimajohto rajoittaa paikallisesti maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä: sillä ei voi olla rakennuksia eikä toiminta johtoalueella saa vaarantaa sähköturvallisuutta. Uudisrakentamista rajoittavat rakentamisrajat päivitetään johtoalueen ulkoreunoille. Voimajohtojen reunavyöhykkeellä puusto käsitellään tai poistetaan 10–25 vuoden välein.

Hankkeesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin eikä luonnon monimuotoisuuteen. Voimajohtohankkeesta ei aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluviin alueisiin, kun lieventävät toimet otetaan huomioon. Hanke ei vaikuta heikentävästi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin ja vaikutukset muihinkin luontokohteisiin jäävät vähäisiksi, kun noudatetaan ympäristöselvityksessä ja sen liitteissä esitettyjä lieventämistoimia ja suosituksia.

Tietoa voimajohdon rakentamishankkeesta

Voimajohdon rakentamishankkeesta on valmistunut sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys tammikuussa 2018. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019- 2021. Uusittava, noin 150 kilometriä pitkä voimajohtoreitti sijoittuu Imatran (15,3 km), Ruokolahden (32,9 km), Puumalan (36,7 km), Sulkavan (5,4 km), Juvan (44,8 km) ja Joroisten (22,4 km) alueille.

Nykyisin Imatran ja Huutokosken sähköasemien välillä on pääosin 1930-luvulla valmistunut kantaverkon voimajohto. Voimajohdon uudistamisen yhteydessä nykyiset 110 kilovoltin voimajohdot suunnitellaan korvattaviksi uusilla vastaavilla voimajohdoilla. Voimajohdon jännitetaso ei siis muutu. Vanha voimajohto ja kaikki sen rakenteet uusittavalta osalta puretaan. Pylvästyyppi on noin 2-5 metriä nykyistä korkeampi teräspylväs (noin 20 m). Pylväiden määrä vähenee nykyisestä, koska korkeampi pylväs mahdollistaa pidemmät jännevälit.

ELY-keskuksen päätökseen tutustuminen

Etelä-Savon ELY-keskuksen 3.4.2018 antama päätös on kuulutusajan 6.4.2018. – 20.4.2018 nähtävänä alueen kuntien (Imatra, Ruokolahti, Puumala, Sulkava, Juva ja Joroinen) ilmoitustauluilla ja sähköisesti ymparisto.fi-verkkosivulla.

Linkit:

  • Päätös 3.4.2018 (ymparisto.fi)
    (ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset > Etelä-Savon ELY-keskus)
  • Kuulutus 3.4.2018 (ely-keskus.fi/etela-savo)
    (ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset)

Lisätietoja:
Ympäristönsuojelun asiantuntija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 158, anni.panula-ontto-suuronen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty