Tiedotteet 2018

Etelä-Savoon ei ehdoteta merkittäviä tulvariskialueita - kerro mielipiteesi 9.7. mennessä (Etelä-Savo)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Etelä-Savon alueella ja valmistellut ehdotuksen merkittävistä tulvariskialueista. ELY-keskus ei esitä alueeltaan nimettäväksi merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet koko Suomessa.

ELY-keskusten ehdotuksista kuullaan 9.4.–9.7.2018, jolloin kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Kuulemisasiakirjat sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > tulvariskien hallinta. Erityisesti toivotaan palautetta, sisältääkö ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Myös tulvariskien hallintasuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta voi esittää mielipiteensä.

Suunnittelutyö Etelä-Savon osalta ulottuu Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueille sekä lisäksi Hiitolanjoen vesistöalueelle, joka pieneltä osin sijaitsee Etelä-Savossa. Viimeksi arviointi tehtiin vuonna 2011. Nyt tehdyssä tarkistuksessa on hyödynnetty uutta tietopohjaa arvioinnin tueksi. 

Etelä-Savossa esiintyy verrattain vähän tulvia johtuen vedenkorkeuden vaihteluita tasaavien järvien suuresta määrästä. Ilmastonmuutos lisää sademääriä ja tulevaisuudessa vesistöjen syys- ja talvitulvien ennakoidaan yleistyvän ja kasvavan myös Etelä-Savossa. Suurten keskusjärvien, kuten Saimaan, vedenpinnan tulvakorkeudet voivat nousta.

Samanaikaisesti tulvariskien arvioinnin kuulemisen kanssa on käynnissä kuuleminen vesienhoidon painopisteistä. Myös tämän kuulemisen aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivujen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4224


Päivitetty