Tiedotteet 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (Keski-Pohjanmaa)

Boliden Kokkola Oy suunnittelee tehdasalueella sijaitsevan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Hankkeesta on ollut käynnissä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), johon liittyen Boliden Kokkola Oy on laatinut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Selostuksessa on esitetty tiedot hankkeesta ja sen toteutusvaihtoehdoista sekä arvioitu niiden ympäristövaikutuksia. Arvioitavina toteutusvaihtoehtoina ovat olleet kaatopaikan laajentaminen merialueelle noin 40 ha, maa-alueelle joko 30 tai 50 ha, kaatopaikan korottaminen nykyisen ympäristöluvan mukaisesta noin 20 metriä +60 m (NN) korkeuteen saakka tai jätteiden kuljettaminen muualle loppusijoitettavaksi.  Selostus on ollut nähtävillä 10.11.2017 – 8.1.2018.

YVA-lain mukainen yhteysviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut selostuksesta lausunnon 7.3.2018, jonka mukaan laadittu arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön mukaiset vaatimukset, kun hankkeen jatkotyössä huomioidaan valittavan vaihtoehdon osalta lausunnossa mainitut täydennystarpeet.

YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida menettelyyn valittujen vaihtoehtojen vaikutuksia ja hankevastaava voi jatkaa suunnittelua haluamiensa vaihtoehtojen osalta. Laajennettaessa kaatopaikkaa maa-alueelle hankkeen toteutuskelpoisuuden laajuuteen vaikuttavat mm. hankkeen vaikutukset pohjaveteen, hankealueella sijaitsevat tuulivoimalat sekä Rummelö-Harrbådan Natura 2000-alueen ja hankealueen väliin mahdollisesti tarvittavat suoja-alueet. Jätealueen laajentaminen merialueelle vaikuttaa erityisesti merialueen veden laatuun sekä luonnonvarojen käyttöön hankkeen rakentamisvaiheessa. Jätealueen korottamisella on mm. maisemallisia vaikutuksia ja teknisen toteutuksen haastavuuden on arvioitu heikentävän sen toteutuskelpoisuutta.

Hankkeen jatkotyössä tulee huomioida tarvittavat kaavamuutokset ja hankkeen vaikutukset laajennusalueelle sijoittuviin tuulivoimaloihin. Mikäli kaatopaikkaa suunnitellaan laajennettavan maa-alueelle, tulee hankkeelle laatia luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi Rummelö-Harrbådan Natura 2000–alueesta. Mikäli laajennetaan merialueelle, edellisen lisäksi tulee laatia Natura-arviointi Kokkolan Saariston Natura 2000-alueesta.  

Vesistöön ja vesiekologiaan ja kalastoon aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi tulee kiinnittää huomioita erityisesti suotovesien käsittelyjärjestelmän häiriötilanteiden hallintaan. Erityisesti laajennettaessa merialueelle tai korotettaessa nykyistä kaatopaikkaa tulee kiinnittää huomiota rakenteiden sortumavaaran ehkäisyyn ja rakenteiden tiiviyteen huomioiden jätteiden varastoinnin koko elinkaari ja ilmastonmuutoksen vaikutukset merenpinnan korkeuteen. Pohjaveden laatuun ja määrään kohdistuvien vaikutuksien ehkäisy on etusijalla laajennettaessa maa-alueelle. Pölymallinnusta tulee tarkentaa alueelta kerätyillä tai alueen tuuliolosuhteita vastaavilla tuulitiedoilla jatkosuunnitteluun valittavan toteutusvaihtoehdon osalta.  

Lisätietoja:


Päivitetty