Tiedotteet 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Alfa Oil Oy:n kalliovarastohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Alfa Oil Oy on toimittanut 2.10.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee nestemäisten polttoaineiden ja petrokemian tuotteiden kalliovarastointia. Hankkeen tarkoituksena on ottaa Kristiinankaupungin Karhusaaren satama-alueella sijaitseva entinen PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitoksen raskaan polttoöljyn kalliovarasto uudelleen käyttöön ja varastoida siellä pitkäaikaisesti veteen liukenemattomia bensiinejä, lentopetrolia ja muita keskitisleitä sekä raakaöljyä. Varaston kokonaistilavuus on 360 000 m3. Varastoitavat aineet kuljetetaan varastoon ja sieltä pois säiliöaluksilla.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 10 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia, mielipiteitä ei jätetty. ELY-keskuksen 14.12.2018 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaa pidettiin riittävänä. Luotettavan arvioinnin mahdollistamiseksi hankkeesta tehtävässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin laatia mallinnukset keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi arvioitujen melun, hajun ja VOC-päästöjen leviämisestä. Pintavesiin ja vesiluontoon kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida erityisesti kalliovarastoinnista syntyvien vuotovesien vaikutus merialueen tilaan ja kalastoon sekä mahdollisista onnettomuustilanteista vesiluonnolle aiheutuvat seuraukset. Arviointiselostuksessa tulee arvioida myös mm. hankkeen vaikutukset Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 –alueeseen sekä alueen alusliikenteeseen.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/alfaoilYVA.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Päivitetty