Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Maalahteen suunnitteilla olevan Juthskogenin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

JWP Juthskog Wind Park Ab toimitti 20.6.2019 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Juthskogenin tuulivoimapuisto –hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto sijoittuu Juthskogenin alueelle noin kymmenen kilometriä Maalahden keskustasta kaakkoon valtatie 8:n ja sen länsipuolella kulkevan Ribäcksvägenin väliselle alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa 20 – 26 voimalasta koostuva tuulivoimapuisto, jonka kokonaisteho on 160 MW yksittäisen tuulivoimalan tehon ollessa 6 – 8 MW ja kokonaiskorkeuden 275 – 300 m.  Sähkönsiirron osalta tarkastelussa on kaksi eri linjausvaihtoehtoa.

Hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus pitää arviointiohjelmaa riittävänä muutamin täydennyksin. Arviointiohjelmasta jätettiin ELY-keskukselle yhteensä 29 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia ja niiden perusteella ELY-keskus katsoo, että tarkasteltaviin vaihtoehtoihin tulee lisätä maakuntakaavan tuulivoima-aluerajauksen mukainen vaihtoehto.

Melu- ja välkehaittojen arvioinnin todettiin olevan haasteellista, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole vielä käytössä. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Övermalax–Åminne, ja osa lähialueen asutuksesta sijaitsee useamman tuulivoimahankkeen vaikutusalueella, joten tehtävässä arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan kohdistuviin vaikutuksiin.  Linnustovaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mm. hankkeen vaikutukset muuttolinnustoon.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankevastaava laatii hankkeen ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta ELY-keskus YVA-yhteysviranomaisena antaa perustellun päätelmän uuden kuulemiskierroksen jälkeen. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Päivitetty