Tiedotteet 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Vapo Oy:n Korvanevan turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Vapo Oy:llä on suunnitteilla entisen Jalasjärven ja nykyisen Kurikan alueelle uusi turvetuotantohanke, joka sijoittuu noin 6,5 km Jalasjärven kirkonkylältä lounaaseen Korvanevan alueelle olemassa olevien turvetuotantoalueiden välittömään läheisyyteen. Tuotantoalueen ympäristövaikutukset on arvioitu erillisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena. YVA-menettelyssä tarkasteltavina toteutusvaihtoehtoina ovat olleet tuotannon aloittaminen 305,4 hehtaarin alueella tai vaihtoehtoisesti 229,9 ha alueella, jolloin tuotannon ulkopuolelle jää ojittamattomia suoalueita 82,5 ha.

Vapo Oy on toimittanut 14.6.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle yhteysviranomaisen aikaisemmin edellyttämien vaatimuksien mukaisen täydennetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Selostusta koskevassa kuulemisessa saatiin 10 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia. Mielipiteitä ei jätetty.

ELY-keskus katsoo, selostuksessa on esitetty yhteysviranomaisen edellyttämät arviointia koskevat täydennykset ja selostus antavaa riittävän kuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutusten on todettu eroavan toisistaan lähinnä alapuoliseen vesistöön ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta. ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että tehtyjen arviointien perusteella ojittamattomien suoalueiden jättäminen pois tuotantoalasta vähentää hankkeesta aiheutuvaa vesistökuormitusta kolmanneksen sekä lieventää luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutuksia, koska hankealueen ojittamattomilla suoalueilla esiintyy mm. erityisesti suojellun ja erittäin uhanalaisen suovenhokkaan elinympäristöä.

Lisätietoja


Päivitetty