Tiedotteet 2018

Etelä-Kymenlaakson pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin muutoksia (Kaakkois-Suomi)

Miksi luokitellaan?

Luokiteltujen pohjavesialueiden tietoja hyödynnetään vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutehtävissä. Työ palvelee myös EU:n vesipolitiikan eli vesienhoidon tehtäviä. Hydrogeologisia tietoja tarvitaan vedenhankintaan käyttökelpoisia pohjavesialueita arvioitaessa, uusien vedenottopaikkojen ja tekopohjaveden muodostamisalueita selvitettäessä sekä pohjaveden suojelua ja siihen käytettäviä keinoja valittaessa. Maankäytön suunnittelussa on tärkeää tietää paitsi olemassa olevien vedenottamoiden sijainti, myös mahdolliset muut vedenottopaikat. Tällöin esimerkiksi soran ja hiekanoton, liikennealueiden ja asutuksen sijoittaminen voidaan jo ennakolta suunnitella pohjaveden suojelun kannalta sopivimmaksi.

Vedenhankintaan tärkeitä pohjavesialueita 17

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Tarkistamistyö perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä pohjavesialueet luokitellaan suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta viiteen eri luokkaan: 1, 1E, 2, 2E ja E.

Kaikki luokitellut ja aiemmin luokituksesta poistetut pohjavesialueet on tarkistettu ELY-keskuksen toimesta. Tarkastelun jälkeen Etelä-Kymenlaakson kuntien alueella on yhteensä 52 pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tärkeitä (1 ja 1E-luokka) on 17 aluetta ja vedenhankintaan soveltuvia (2 ja 2E-luokka) on 35 aluetta.

Uusi E-luokat tuo lisätietoa mm. luonnontilaisista lähteistä

Uuteen E-luokkaan määrittyviä pohjavesialueita on seitsemän, joista yksi sijaitsee Haminassa, kaksi Virolahdella ja neljä Miehikkälässä.  E-luokan pohjavesialueiden luokitus perustuu pohjavesialueelta havaittuun luonnontilaiseen tai luonnontilaisen kaltaiseen, muun lainsäädännön nojalla suojeltuun, pohjavedestä suoraan riippuvaiseen, merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin.

E-luokitus ei lisää kyseisen ekosysteemin lakisääteistä suojelua, vaan E-luokituksen kriteerit täyttävät ekosysteemit ovat jo nykyisin vesilain, metsälain ja/tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja. E-luokitus on informatiivinen ja se antaa lisää tietoa alueen luontoarvoista ja suojelluista kohteista, jolloin niiden huomioiminen ja säilyttäminen on helpompaa.

Seitsemän pohjavesialuetta poistetaan luokituksesta

Pohjavesialueluokituksesta aiemmin poistetuista pohjavesialueista kolme on nostettu takaisin luokitukseen alueen geologisten ominaisuuksien ja havaittujen merkittävien pintavesi- ja maaekosysteemien perusteella. Alueista yksi sijaitsee Haminassa ja kaksi Miehikkälässä. Nykyisin luokitelluista pohjavesialueista puolestaan esitetään poistettavan luokituksesta seitsemän pohjavesialuetta, jotka eivät geologisten ominaisuuksien perusteella muodostumina mahdollista merkittävää pohjaveden virtausta ja/tai varastoitumista, eikä alueilla ole merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnalle. Luokituksesta poistettavista pohjavesialueista sijaitsee kaksi Pyhtäällä, kolme Kotkassa ja kaksi Haminassa.

Nyt voit ottaa kantaa

Pohjavesialueiden rajaukset perustuvat olemassa olevaan tietoon alueen luonnontieteellisistä tekijöistä. Rajauksiin esitetään pieniä korjauksia, joista suurin osa koskee pohjaveden muodostumisalueen rajauksen siirtämistä rantaviivan mukaiseksi ja pohjavesiosa-alueiden yhdistämistä yhdeksi pohjavesialueeksi.

Tarkistetut pohjavesialueet ja niihin liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä kuntakohtaisesti kuulemiskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä ympäristöhallinnon internetsivuilla: http://www.ymparisto.fi >Vesi>Vesiensuojelu>Pohjavedensuojelu>Pohjavesialueet, josta valitse KaakkoisSuomen ELY-keskus. Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat nähtävillä 14.5. - 25.6.2018. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja mahdollisia pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja. Nähtävillä oloajan jälkeen ELY-keskus kokoaa saadun palautteen, tekee tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin, ja merkitsee uudet pohjavesialuetiedot ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Lisätietoja:  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
Hydrogeologi Heidi Rautanen
puh. 0295 029 279
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:

Suunnittelija Pyry Mäkelä
puh. 0295 029 121
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty