Tiedotteet 2018

ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Lassila & Tikanoja Oyj:n materiaalitehokkuuskeskushankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

Lassila & Tikanoja Oyj toimitti 21.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueelle materiaalitehokkuuskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on mahdollisesti tarkistettava ja täydennettävä. Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta, sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen.

Hankkeessa suunnitellaan materiaalitehokkuuskeskuksen rakentamista Ouluun, Kiimingin Välimaan alueelle, noin 5 kilometriä Kiimingistä kohti Yli-Iitä. Alueelle on tarkoitus rakentaa erilaisten materiaalien, kuten tuhkien, kuonien ja rakennusjätteiden käsittely- ja loppusijoitus­keskus. Alueen läheisyydessä on Kiimingin kunnan vanha, käytöstä poistettu kaatopaikka. Tarkoituksena on käsitellä vastaanotettavia materiaaleja alueella siten, että alueelta lähtisi edelleen hyötykäyttöön mahdollisimman paljon materiaaleja ja alueelle loppusijoitettavien jakeiden määrä olisi mahdollisimman pieni.

Yhteysviranomainen katsoo 4.5.2018 antamassaan lausunnossa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa tulee arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin tuoda esiin ja arvioida mm. liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, vesistövaikutuksia sekä vesienhallintaan kohdistuvia riskejä.

Arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/valimaanmateriaalitehokkuuskeskusYVA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Juha Kangaskokko, puh 0295 038 033 (paikalla 11.5.2018 eteenpäin)


Päivitetty