Tiedotteet 2018

ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä Oulun Energia Oy:n Jätteen lajittelulaitos ja biojätteen käsittelylaitos -hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista (Pohjois-Pohjanmaa)

Oulun Energia Oy suunnittelee jätteen lajittelulaitoksen ja biojätteen käsittelylaitoksen sekä kuonankäsittelylaitoksen rakentamista Ouluun. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu laitosten sijoittamista Ruskon jätekeskuksen alueelle ja Laanilan teollisuusalueelle.

Arviointiselostuksen mukaan hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksissa ei ole merkittäviä eroja eikä arvioinnin perusteella kumpaakaan hankevaihtoehdoista ole tarpeen ympäristönäkökohtien perusteella sulkea pois jatkotarkastelusta. Yhteysviranomainen pitää arviointitulosten perusteella tehtyjä päätelmiä hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta asianmukaisina, kuitenkin niillä varauksilla, joita arvioinnin epävarmuustekijät sekä yhteysviranomaisen edellyttämät hankekuvauksen, arviointien ja muiden tietojen täydennykset voivat tuoda hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arviointiin.

Hankkeella ei arvioida olevan merkitystä ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden kannalta, koska hanke sijoittuu olemassa oleville laitosalueille Ruskossa ja Laanilassa eikä toiminnan luonne laitosalueilla muutu. Yhteysviranomainen toteaa, että todennäköisimmin laitoksen haju- ja meluhaitat ovat eniten lähistöllä asuvien ja oleskelevien ihmisten elämään häiritsevästi vaikuttavia ja ainakin hajuhaittoja on syytä arvioida esitettyä tarkemmin. Täydennettäviä tietoja ovat mallinnukseen mukaan otettavien päästölähteiden uudelleenarviointi ja tarvittaessa täydentäminen ottaen huomioon myös mahdolliset hajapäästölähteet sekä yhteisvaikutusten arviointi hankealueen lähiympäristön nykyisten ja mahdollisesti rakenteilla olevien toimintojen kanssa. Lisäksi tieliikenteen ja suunnitellun toiminnan merkitys meluohjearvojen ylityksessä tulee eritellä ja esittää toimenpiteet, joilla melun ohjearvot eivät ylity.

Hankkeen pintavesivaikutuksia tulee arvioida tarkemmin. Arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei pysty muodostamaan käsitystä toiminnan ravinnehuuhtoumista hulevesiojiin ja vesistöön ja mahdollisesti jätevedenpuhdistamolle tulevasta lisäkuormituksesta. Ympäristölupavaiheessa tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma, jossa tulee olla mahdollisuus hulevesien viivästämiseen, tarkkailuun ja käsittelyyn tai tarvittaessa eri alueiden jätevesien erotteluun ja jätevedenpuhdistamolle ohjaamiseen.

Hankkeen toimintojen lopullista sijoittumista arvioitaessa on tarpeellista tarkastella myös laajemmin, miten tässä hankkeessa mukana olevia vaihtoehtoisia sijoituspaikkojen alueita kehitetään yleisesti jätteenkäsittelyalueina huomioiden lähialueiden maankäyttö nyt ja tulevaisuudessa.

Päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/oulunenergiaoylajittelulaitosYVA.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Törttö, puh. 0295 038 429, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Oulun Energia Oy, Heikki Harju-Autti, puh. 044 703 3610 ja Saara Drees, puh. 050 368 8308, etunimi.sukunimi@oulunenergia.fi

YVA-konsulttina toimii ÅF-Consult Oy, Arto Heikkinen, puh. 040 348 5238, etunimi.sukunimi@afconsult.com


Päivitetty