Tiedotteet 2018

ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä Fortum Environmental Construction Oy:n Oulun seudun teollisuusjätekeskushankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista (Pohjois-Pohjanmaa)

Fortum Environmental Construction Oy suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle valtatien 4 itäpuolelle.  Hankkeeseen kuuluu käsittelykentän ja loppusijoitusalueen rakentaminen niihin liittyvine tiloineen.  Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kahta materiaalin vastaanottokapasiteetiltaan poikkeavaa toteutusvaihtoehtoa sekä hankkeen jättämistä toteuttamatta kyseisellä alueella.   

Hankealueella ei selvityksissä tullut esille selkeästi käyttöönottoa rajoittavia tekijöitä.  Hankkeesta laajemmin luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä.  Hankealueella syntyvät jätevedet esikäsitellään ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  Alapuolisiin vesiuomiin kohdistuvat vaikutukset painottuvat hankkeen rakentamisaikaan.  Yhteysviranomainen kehottaa hankesuunnittelussa varautumaan happamien sulfaattimaiden esiintymiseen sekä hydrologisiin ääriolosuhteisiin toiminnan aikaisen vesienhallinnan osalta.

Arvioinnissa ei ole huomioitu hankkeen vaikutuksia maankäyttöön seudullisella tasolla.  Yhteysviranomainen näkee puutteena sen, ettei Oulun seudulla vireillä olevien jätteenkäsittelyhankkeiden vaikutusta tarkastellun hankkeen toteuttamiseen tai mitoitukseen ole tarkasteltu.

Merkittävimmät vaikutukset hankkeesta ovat pöly-, melu- ja hajupäästöt, jotka kuitenkin mallinnuksiin perustuvan arvioinnin mukaan rajoittuvat hankealueen lähiympäristöön.  Näiden sekä hankkeen myötä heikkenevän liikenneturvallisuuden koetaan kuitenkin vaikuttavan alueen asukkaiden elinympäristöön ja viihtyvyyteen siinä määrin, että kielteisten sosiaalisten vaikutusten merkitys on arvioitu kohtalaiseksi.  Toteutusvaihtoehdot eivät olennaisesti poikkea toisistaan vaikutusten merkittävyyden osalta.

Arviointiselostuksessa esitettyjen, haitallisia vaikutuksia rajoittavien toimien myötä hanke vaikuttaa toteutuskelpoiselta.  Hankkeen sosiaalisen toteutuskelpoisuuden ja hyväksyttävyyden kohentaminen edellyttää avointa vuoropuhelua toiminnanharjoittajan ja hankealueen ympäristön asukkaiden kesken.

Päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.ymparisto.fi/fortumjatekeskusYVA.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Aulis Kaasinen, puh. 0295 038 336, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fortum Environmental Construction Oy, Jaakko Soini, puh. 044 534 7120, etunimi.sukunimi@fortum.com.

YVA-konsulttina toimi Ramboll Finland Oy, Eero Parkkola, puh. 0400 742 271, etunimi.sukunimi@ramboll.fi.

 


Päivitetty