Tiedotteet 2018

ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä Fingrid Oyj:n Pyhänselkä-Nuojua -voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo selostuksen antavan riittävän kuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arvioinnin ja saadun palautteen perusteella hanke ja sen vaihtoehdot voidaan päätellä toteuttamiskelpoisiksi, kunhan arvioinnissa ja lausunnossa esitetyt lieventämiskeinot otetaan huomioon.

Pohjaveden korkeustasot pylväiden perustamispaikoilla tulee selvittää vielä tarkemman suunnittelun yhteydessä, jotta voidaan varautua paineellisen pohjaveden hallintaan pylväiden perustusten kaivamisen yhteydessä. Pylväspaikkojen sijoittelu pohjavesialueille tulee tehdä niin että kaivantoja tulee mahdollisimman vähän ja näin vaikutukset pohjavesiin jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen sähkönsiirtoreitillä on selvitettävä tarkemmin erityisesti suuren esiintymistodennäköisyyden alueella jatkosuunnittelun yhteydessä.

Purojen ja norojen ylitysten toteutuksessa tulee ottaa huomioon vesieliöstön vapaa kulku, riittävät vesiensuojelurakenteet sekä rakentamisen haittojen minimoiminen. Pienvesien välittömään läheisyyteen tulee jäädä riittävästi suojaavaa matalaa puustoa tai muuta kasvillisuutta.

Hankkeesta tulee aiheutumaan kohtalaisia haitallisia vaikutuksia Lohiojan ja Kustunojan raviinisoiden kohteille. Lohiojan ja Kustunojan rinteet ovat melko jyrkkiä, joten linjalta puustoa raivattaessa tulee huomioida, että rinteissä ei pääse aiheutumaan eroosiota. Pylväspaikat tulee valita niin, ettei eroosiota synny ja luontotyyppi vaurioituu mahdollisimman vähän.

Arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen edellytti luotettavaa kurkiin kohdistuvaa vaikutusarviointia ja kurkien liikehdinnän selvittämistä. Maastoselvitysten puuttuminen kurkien liikehdinnästä on epävarmuustekijä, jota ei selostuksessa mainita. Johtopäätökset linnustoon kohdistuvista vaikutuksista (mukaan lukien kurkien yöpymislennot) ovat oikeansuuntaisia. Vaikutusarvioinnin luotettavuutta olisi kuitenkin lisännyt kurkien yöpymislentojen selvittäminen maastossa havainnoimalla. Lintupallojen asentaminen törmäysten välttämiseksi on tärkeää.

Arvioinnin ja saadun palautteen perusteella maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset on arvioitu riittävästi. Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon.

Hankkeen vaikutuksia Vaalan Oulujokivarren rantaosayleiskaavassa osoitettujen rakentamattomien kiinteistöjen (omakoti- ja loma-asuntotontit) käytettävyyteen olisi tullut arvioida seikkaperäisemmin. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja pylväspaikkojen valinnassa tulee huomioida lähimmät asunnot ja loma-asutus ja pyrkiä minimoimaan niihin kohdistuvia haittavaikutuksia.

Repokankaan uimaranta sijoittuu voimajohdon toteutuessa kokonaan voimajohtoalu-eelle. Uimapaikkaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventäminen on syytä selvittää vielä jatkosuunnittelussa.

Lähialueen muut hankkeet on tunnistettu ja vaikutuksia arvioitu riittävästi. Hankkeiden yhteisvaikutuksena metsämaastoon muodostuu johto-osuudesta riippuen kahden, kolmen tai viiden rinnakkaisen voimajohdon yhteinen voimajohtoalue, joka pirstoo metsäalueiden yhtenäisyyttä. Voimajohtoalueen yhä leventyessä haitallisten vaiku-tusten lieventäminen tulevissa hankkeissa on erityisen tärkeää; tarvittaessa on pyrittä-vä löytämään vaihtoehtoisia linjauksia.

Selvitysten ja saadun palautteen perusteella yhteysviranomainen ei näe, että hanke-vaihtoehtojen toteuttaminen aiheuttaisi sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, joi-den puolesta hanke eri vaihtoehtoineen ei olisi toteuttamiskelpoinen. Arviointiselostuk-sessa on tuotu esiin, että vaihtoehdon B2 vaikutukset ovat vaihtoehtoa B1 lievemmät, erityisesti arvokkaiden luontokohteiden ja asutuksen kannalta. Yhteysviranomaisen hy-väksyy päätelmän, mutta mikäli Pahkavaaran tuulivoimahankkeen voimajohto linjataan Utasen kautta, olisi myös nykyisten johtojen itäpuolelle tulossa 110 kV voimajohto.

Arviointiselostuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 3 mielipidettä.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/pyhanselkanuojuavoimajohtoyva.

Tarkasteltava voimajohtoreitti jakaantuu kolmeen reittiosuuteen

Pyhänselän ja Kapustasuon välillä osuudella A voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voi-majohtojen rinnalle, näiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välinen reittiosuus B sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Pyhänkoski-Nuojua rinnalle. Tällä osuudella tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä B1 ja B2. Vaihtoehto B1 sijoittuu nykyisen voimajohdon itäpuolelle ja B2 nykyisen voimajohdon länsipuolelle. Molempien reittiosuuksien pituus on noin 37 kilometriä.

Nuojuan läheisyydessä Askolanniemellä reittiosuuden B loppuosa ennen sähköasemalle saapumista on merkitty niin sanottuna selvitysalueena, jonka johtojärjestelyt tarkentuvat yleissuunnitteluvaiheessa. Selvitysalueella nykyisen voimajohdon johtoalueeseen yhtyy Petäjävesi-Nuojua 220 kilovoltin voimajohto. Selvitysalueen pituus on noin 800 metriä.

Lisäksi nykyinen noin kahden kilometrin pituinen voimajohtoliityntä (osuus C) Utasen sähköasemalle korvataan uudella liitynnällä. Nykyisen 2x220 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolelle rakennetaan uusi 2x110 kilovoltin voimajohto hyödyntäen nykyistä johto-aluetta. Rakentamisen jälkeen nykyiset voimajohtorakenteet puretaan ja tarpeettomaksi jäävästä johtoalueen osasta luovutaan. Reittiosuuden pituus on noin 2,2 kilometriä.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fingrid Oyj, Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195 etunimi.sukunimi@fingrid.fi

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Marja Nuottajärvi, puh. 044 704 6203, etunimi.sukunimi@fcg.fi


Päivitetty