Tiedotteet 2020

ELY-keskus on antanut lausunnon Terrafamen laajennushankkeen YVA-ohjelmasta (Kainuu, Pohjois-Savo) 

Kainuun ELY-keskus on tänään 3.7.2020 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajentaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Terrafamen kaivoksella on kaksi tunnettua malmiesiintymää, Kuusilampi ja Kolmisoppi. Terrafame louhii malmia Kuusilammen avolouhoksesta ja suunnittelee louhinnan aloittamista myös Kolmisopessa.

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen YVA-menettelyyn on sisällytetty:

 • Kolmisopen malmion hyödyntäminen
 • Kolmisopen malmion hyödyntämisen edellyttämät vesistöjärjestelyt
 • kaivostoiminnan jatkuessa rakennettavat uudet tuotanto- ja jätealueet sekä kaivospiirin laajentaminen
 • Kolmisopen hyödyntämiseen liittyvät uudet läjitysalueet sekä Kolmisopen malmin esikäsittely ja kuljetus nykyiselle malmin välivarastolle
 • Kuusilammen avolouhoksen eteläpäädyn käyttö sivukiven sijoituspaikkana

Arviointiohjelmassa on tunnistettu keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi:

 • Kolmisopen vesistöjärjestelyjen vaikutukset vesitalouteen ja vesimuodostumien tilaan
 • melu-, pöly- ja tärinävaikutukset
 • vaikutukset luontoarvoihin ja suojelualueisiin
 • vaikutukset aluetalouteen
 • liikennejärjestelyistä syntyvät vaikutukset
 • muutokset lähi- ja kaukomaisemaan

Näiden keskeiseksi tunnistettujen ympäristövaikutusten lisäksi arviointiohjelmassa esitetään arvioitavaksi laajemmin hankkeen välillisiä ja välittömiä vaikutuksia sekä niiden merkittävyyttä.

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt arviointiohjelmasta lausuntoja ja siitä on saanut esittää mielipiteitä. Arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle 21 lausuntoa sekä 19 mielipidettä.

Kainuun ELY-keskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen yhteysviranomainen. YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana toimii Terrafame Oy. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-lain mukaisesti hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta arviointiselostuksen. Arviointiselostuksen valmistuttua yhteysviranomainen kuulee ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin annettavalla toisella kuulutuksella. 

Lisätietoja  

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi 


Päivitetty