Tiedotteet 2017

ELY-keskus lausui Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Arviointiselostus sisältää pääpiirteittäin ne asiat, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006) 10 §:n mukaan kuuluukin esittää.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että melumallinnustarkastelu ja hankkeiden melun yhteisvaikutusten tarkastelu perustuu ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Laskennassa tulee käyttää suunnitellun/rakennettavan tai sitä ääniteknisesti vastaavan tai melupäästöltään suuremman voimalan lähtötietoja. Tarvittaessa hankkeen meluvaikutuksia on ehkäistävä tuulivoimaloiden sijoitusta muuttamalla sekä luopumalla meluvaikutusten kannalta kriittisillä paikoilla sijaitsevista voimaloista.

Arviointiselostuksen arviot maisemallisista vaikutuksista ovat monin osin oikeansuuntaisia. Kuten arvioinnissa on todettu, hankkeen suurimmat maisemalliset vaikutukset kohdistuvat lähivyöhykkeelle Kalajokilaaksoon, jossa on myös valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Hankkeesta aiheutuu tänne paikoin suuria tai lähes merkittäviä vaikutuksia. Urakkanevan tuulivoima-alueen sijoittuminen lähelle Kalajokilaaksoa sekä suunniteltujen voimaloiden korkeus voimistavat vaikutuksia lähivaikutusalueella. Hankkeen jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maisemallisten vaikutusten hyväksyttävyyteen ja arvioitava onko vaikutuksia lievennettävissä.

Kun hankealueen läheisyydessä on suunnitteilla useita hankkeita, eri hankkeiden maisemallisia vaikutuksia on vaikea erottaa hankkeiden yhteisvaikutuksista ja eri hankkeiden yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi korostuu. Jatkosuunnittelussa muutoksen merkittävyyden arviointia suhteessa maiseman sietokykyyn tulee tarkentaa erityisesti niillä alueilla, joissa voimaloita näkyy useassa suunnassa suhteellisen lähellä avointa Kalajokilaaksoa. Jos yhteisvaikutuksesta maiseman sietokynnys uhkaa ylittyä, on jatkosuunnittelussa harkittava tarkoin keinoja, joilla haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan vähentää.

Arviointiselostuksessa on pääosin tunnistettu, mihin kaikkiin ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin hankkeella voi olla vaikutusta ja asukaskyselyn tulokset on esitetty selvästi. Asukaskyselyssä todetun kriittisen suhtautumisen takia tiedottamisen ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu hankkeen jatkosuunnittelussa. Tärkeää on, että ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia seurataan ja todettuja haittavaikutuksia pyritään lieventämään. Asukaskyselyssä ja saaduissa palautteissa on huomioon otettavia näkökohtia hankkeen jatkosuunnitteluun.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset vaikuttavat riittäviltä, koska alue on luonnontilaltaan muuttunutta, jossa on hyvin pienellä todennäköisyydellä arvokkaita luontokohteita. Arviointiselostuksessa on käsitelty riittävällä tarkkuudella kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten tulokset.

Johtopäätöksiä hankkeen vaikutuksista alueen pesimälinnustoon voidaan pitää oikeansuuntaisina. Arviointiselostuksessa kuitenkin olisi ollut tarpeen ottaa kantaa arviointiohjelmasta saapuneeseen mielipiteeseen, jossa oli esitetty tietoa hankealueen soidinalueista. Myös selostusvaiheen mielipiteessä tuodaan esiin tietoja metson soidinpaikoista. Mielipiteissä esitetyt metsojen soidinpaikat tulee tarkistaa ja ottaa huomioon kaavoitusvaiheessa. Muuttolinnustoon kohdistuvien vaikutusten arviointi on riittävää ja tulokset oikeansuuntaisia. Ehdotettu muuttolintujen seuranta etenkin kurkien osalta on tärkeää.

Vesistövaikutusten osalta yhteysviranomainen huomauttaa, että kiintoaineen vaikutus vastaanottavassa vesistössä ei ole pelkästään rakentamisen aikainen ja lyhytkestoinen. Vesistöihin joutuvat kiintoainepartikkelit painuvat etenkin pienvesissä uomien pohjalle. Näin ollen kiintoaineen pääsyä vesistöihin tulee välttää siitä huolimatta, että vedessä ilmentyvän samentuman kesto olisi vain muutamia viikkoja.

Alueella on pääosin vähäinen riski sulfaattimaiden esiintymiselle, mutta mikäli hankealueella tielinjaukset, maakaapelit tai voimaloiden paikat tarkentuvat pehmeiköille ja turvemaille, tulee ennen rakentamista selvittää sulfidisedimenttien esiintyminen ko. paikoilla ja mikäli niitä esiintyy, tehdä toimenpiteet haittojen estämiseksi. Esiintyminen selvitetään riittävän kattavalla määrällä pH-mittauksia/analyysejä tutkimuspisteiden eri maakerrosten maanäytteistä ennen näytteen hapettumista, hapettumisen aikana ja tämän jälkeen (ns. inkubaatiomenetelmä).

Yhteysviranomainen pitää ehdotettua seurantaa asianmukaisena. Ainakin linnuston ja melun seurannan osalta yhteistyö muiden lähialueen hankkeiden kanssa olisi suotavaa. Seurantaan voisi tarpeen mukaan lisätä riistan seurannan ja metsästäjähaastattelun uusimisen.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksen pohjalta, tässä lausunnossa esitetyt näkökohdat ja lieventämistoimet huomioon ottaen on mahdollista suunnitella toteutuskelpoinen vaihtoehto.

Hankkeen perustiedot

Infinergies Finland Oy suunnittelee 9 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Ylivieskan kaupungin Urakkanevan alueelle. Voimaloiden teho olisi noin 3-6 MW, napakorkeus enintään 180 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä. Hankealueella tuotettu sähkö siirrettäisiin maakaapeleilla Pajukosken sähköaseman kautta sen vieressä sijaitsevalle Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemalle. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta maakaapelireittivaihtoehtoa VEA (noin 4,5 km) ja VEB (noin 4,7 km).

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen (puh. 0295 038 524), etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Infinergies Finland Oy, Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050 ja Erwin Birr, puh. 050 595 0301, etunimi.sukunimi@infinergies-finland.com

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306 ja Minna Tuomala, puh. 040 555 8674, etunimi.sukunimi@fcg.fi

 


Päivitetty