Tiedotteet 2018

ELY-keskus lausui Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Useassa palautteessa on oltu huolissaan voimaloiden suuresta koosta ja tehosta, joista ei ole aikaisempaa kokemusta. Mallinnuksissa tulee käyttää suunnitellun/rakennettavan tai sitä vastaavan voimalan lähtötietoja.

Hankkeen vaihtoehtojen määrä voidaan katsoa riittäväksi, kun otetaan huomioon, että YVA-menettelyssä tuulivoimaloiden määrää ja sijoittumista on mahdollista muuttaa arvioinnin edetessä. Voimaloita voidaan vielä poistaa tai siirtää arvioitujen haitallisten vaikutusten perusteella kaavoitusvaiheessa.

Esitetyistä sähkönsiirron vaihtoehdoista liittyminen länsipuolen voimajohtolinjaan (Fingridin voimajohto) ei Fingridin mukaan ole mahdollinen vaihtoehto. Näin ollen tuulivoimapuiston liityntä sähköverkkoon vaatii vielä selvityksiä yhteistyössä alueverkkoyhtiöiden kanssa.

Suurin osa hankealueesta sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle (tv-1 358), pois lukien hankealueen kaakkoisosa, jossa hankealue ulottuu vaihemaakuntakaavaan merkityn Natura-alueen tuntumaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa olevan SL-kaavamääräyksen mukaan "alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta." Tuulivoimaloiden sijoittaminen alle 250 metrin päähän eli kaatumisetäisyyden sisälle SL-alueesta voidaan katsoa olevan maakuntakaavan vastaista.

Tuulivoimaloiden etäisyyttä asutukseen ohjaa vuonna 2015 voimaan tullut valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Asetuksen ohjearvojen tarkoituksena on varmistaa meluhaittojen ehkäiseminen, mikä edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Kaavoituksen ja lupaharkinnan yhteydessä tehtävän melumallinnuksen avulla määritetään riittävä etäisyys tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Palautteissa esitetyllä kahden kilometrin suojaetäisyydellä ei ole lainsäädännöllistä tai asetuksellista perustaa.

Jatkosuunnittelussa tulee päivittää kaavoitustilanne ja maankäyttösuunnitelmat ottaen huomioon myös Keski-Suomen maakunta ja naapurikunnat. Valtioneuvosto on tehnyt 14.12.2017 päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). VAT-muutos tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Saaduissa palautteissa on korostettu alueen tärkeyttä virkistysalueena. Asukaskyselyssä ja saaduissa palautteissa on huomioon otettavia näkökohtia hankkeen jatkosuunnitteluun. Kriittisen suhtautumisen vuoksi tulee hankkeen jatkosuunnittelussa panostaa riittävään ja tasapuoliseen tiedottamiseen ja vuoropuheluun. Hankkeen jatkosuunnittelussa on syytä jatkaa vuoropuhelua alueen metsästysseurojen kanssa.

Terveysvaikutuksia on arvioitu asianmukaisesti olemassa olevan tiedon perusteella. Jatkosuunnittelussa tulee terveysvaikutusten arvioinnissa hyödyntää uusin mahdollinen tutkimustieto.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että melumallinnustarkastelu perustuu ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Laskennassa tulee käyttää suunnitellun/rakennettavan tai sitä ääniteknisesti vastaavan tai melupäästöltään suuremman voimalan lähtötietoja. Laskennan lähtöarvona tulee käyttää melu-päästön (äänitehotaso) takuuarvoa eli laitevalmistajan takaamaa voimalan äänitehotasoa (emissio) voimalan tuottaessa enimmäissähkötehon. Tarvittaessa hankkeen meluvaikutuksia on ehkäistävä tuulivoimaloiden sijoitusta muuttamalla sekä luopumalla meluvaikutusten kannalta kriittisillä paikoilla sijaitsevista voimaloista.

Laadittu varjon vilkunnan arviointi on riittävä. Lähtökohtana on hyvä pitää arviointiselostuksessa mainittuja ohjearvoja. Ampumarata tulee voimaloiden sijoitussuunnittelussa ottaa huomioon ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan vähentää vilkuntaa.

Näkymäalueanalyysi on tehty yleispiirteisesti kartalla ja sanallinen analyysi on jäänyt ohueksi ja vain toteavaksi. Kartoilla ei ole nostettu esiin tuulivoimaloiden näkymistä lähiasutukseen, lähimpiin loma-asuntoihin tai arvokkaisiin kulttuuriympäristökohteisiin. Näkymäalueanalyysi on tehty vain nykyinen puusto huomioiden. Vertailun vuoksi analyysi olisi hyvä tehdä pelkkien maastonmuotojen perusteella, koska metsänhakkuut tai vaikkapa myrskytuhot voivat tehdä uusia aukkoja tällä hetkellä peitteisille alueille. Näkymäalueanalyysiä tulee täydentää jatkosuunnittelussa edellä mainittu huomioiden. Lisäksi herkistä kohteista tulee olla tarkemmat karttaotteet ja vaikutusten arvioinnit. Lähtötietoaineistoa ja vaikutusten arviointia valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiden maiseman ja kulttuuriympäristön kohteiden osalta tulee täydentää jatkosuunnittelussa.

Kaavoitusvaiheessa olisi lentoestevalojen aiheuttaman maisemakuvan muutoksen havainnollistamiseksi hyvä esittää pimeän ajan havainnekuvia. Lentoestevalojen vaikutuksia hämärään/pimeään maisemaan tulisi mahdollisuuksien mukaan vähentää.

Alueelta on tunnistettu joitakin arvokkaita luontokohteita ja ne on esitetty kartalla asianmukaisesti. Rakentamisessa on huolehdittava, että Antinnevan suokokonaisuus säilyy mahdollisimman luonnontilaisena.

Rakentaminen tulee ajoittaa kanalintujen soidinajan ja lintujen pesimäkauden ulkopuolelle. Metson ja teeren soidinpaikat tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle. Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin lieventää poistamalla lähin voimala T14.

Jatkosuunnittelun aikana on tärkeää panostaa vuoropuheluun hankkeen eri sidosryhmien ja asianosaisten kanssa, jotta hankkeen mahdolliset haitalliset ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla.

Arviointiselostuksessa on esitetty ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi. Seurantaa ehdotetaan melun ja syksyisen kurkimuuton osalta. Seurantaohjelmaan voisi tarpeen mukaan lisätä asukaskyselyn uusimisen, riistan seurannan ja metsästäjien haastattelun.

Hankkeen perustiedot

Hankealueen pinta-ala on noin 850 ha ja se sijaitsee noin 9 kilometriä Haapajärven keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lännessä Reisjärven ja Haapajärven kuntarajaan. Alueelle sijoitettaisiin enintään 16 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3-6 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä.

Sähkönsiirto tapahtuisi voimajohtolinjaan hankealueen länsipuolella tai Haapajärven keskustan pohjoispuolella. Sähköaseman sijainnille on useita vaihtoehtoja.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Infinergies Finland Oy, Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050 ja Erwin Birr, puh. 050 595 0301, etunimi.sukunimi@infinergies-finland.com

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, etunimi.sukunimi@poyry.com


Päivitetty