Tiedotteet 2018

ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhänselkä-Keminmaan voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskus pitää laadittua ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa pääosin riittävänä, mutta tuo lausunnossaan esille joitakin täydennystarpeita mm. luontovaikutuksiin, liikenteeseen sekä asutukseen liittyen. Arviointiohjelmaan saapui yhteensä 45 lausuntoa ja mielipidettä, joissa oli yhteensä 103 allekirjoittajaa.

Saapuneissa maanomistajien ja asukkaiden mielipiteissä tulivat esille erityisesti maisemavaikutukset, sähkö- ja magneettikentät sekä korvauskysymykset.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että maisemavaikutuksista tulee tehdä riittävästi kuvasovitteita etenkin asutuksen läheisyydessä. Arviointiohjelmasta pyydettiin myös Säteilyturvakeskuksen lausunto, jonka mukaan voimajohdon rakentamiseen ei säteilyturvasyistä ole estettä arviointiohjelmassa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Korvauskysymykset eivät kuulu YVA-menettelyyn, mutta asiaa on tarpeen käsitellä yleisellä tasolla, sillä vaikutukset elinkeinoihin kuuluvat YVA-menettelyssä käsiteltäviin asioihin.

Hanke tulisi sivuamaan tai kulkemaan usean luonnonsuojelualueen läpi. Hankkeen vaikutuksia NATURA 2000 -verkoston alueisiin on ohjelmassa arvioitu alustavasti ja varsinainen luonnonsuojelulain tarkoittama Natura-arviointi tullaan tekemään Nikkilänaapan Natura-alueelle. Muille hankkeen läheisyydessä sijaitseville Natura-alueille ei arvioida aiheutuvan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Suoria vaikutuksia aiheutuisi kuitenkin joillekin yksityismaiden suojelualueille.

ELY-keskus edellyttää myös pohjavesialueiden ja pohjavedenottamoiden toiminnan turvaamista. Lisäksi lausunnossa esitetään täydennyksiä mm. linnusto- ja kasvillisuusarviointiin sekä liikenteen ja poronhoidon vaikutusten arviointiin.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/pyhanselkakeminmaavoimajohtoyva.

Suunniteltu 400 + 110 kilovoltin voimajohtoreitti sijoittuu Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille. Johtoreitin kokonaispituus on noin 153 km, mistä uutta johtokäytävää on noin 86 kilometriä.

Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen siitä antaman lausunnon perusteella Fingrid laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä tulee liittää mahdollisiin lupahakemusasiakirjoihin.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty