Tiedotteet 2017

ELY-keskus antoi lausuntonsa Palokankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan arviointiselostuksesta, että se sisältää pääpirteittäin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut on esitetty. Arviointiselostus sisältää yhteenvedon arviointiohjelmavaiheessa edellytetyistä täydennyksistä ja miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon.

Arviointiselostuksessa on vertailtu eri hankevaihtoehtojen vaikutusten tyyppiä, aiheuttajaa ja merkittävyyttä kunkin osa-alueen kohdalla sekä yhteenvetona ja arvioinneissa käytetty keskeinen aineisto. Kukin osa-alueen kohdalla on esitetty toimia, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä. Selostuksessa on esitetty epävarmuustekijät kunkin osa-alueen kohdalla ja onnettomuusriskit seurauksineen.

Hankkeen jatkosuunnitteluun jäi sähkösiirtoreittien osalta lisäselvitettävää koskien arkeologista inventointia ja porotaloutta. Lisäksi asukaskysely on toteutettu ennen kuin sähkönsiirron toteuttaminen tarkentui voimajohtolinjan rakentamiseksi Isokankaan sähköasemalle. Hankealueen tielinjoja rakennettaessa tulee huomioida läheiset suojellut ja vesitaloudeltaan muuttumattomat suoalueet, jottei niiden hydrologiaan aiheutuisi merkittäviä muutoksia. Happamien sulfaattimaiden uusimmat kartoitustiedot tulee huomioida voimalarakenteiden ja tielinjauksien sijoittelussa.

Yhteysviranomainen totesi arviointiohjelmasta annetussa lausunnossaan, että hankkeessa on perusteltua laatia luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi, jossa tarkastellaan suunnitellun tuulivoimapuiston vaikutuksia Tuuliaapa - Iso Heposuon Natura-alueeseen, joka sisältyy Natura-verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. ELY-keskus katsoi erillisessä lausunnossaan Natura-arvioinnista, että Palokankaan tuulivoimalat eivät yksin tai yhdessä jo toteutettujen tai suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden kanssa heikennä Natura-alueen luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä eivätkä vaaranna Natura-alueella lajien esiintymistä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Palokankaan tuulivoima-aluetta ei ole osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa. Kyseessä on kuitenkin seudullisesti merkittävä tuulivoima-alue, jonka toteuttaminen edellyttää, että se osoitetaan maakuntakaavassa.

Yhteysviranomaisen esilletuomat täydennystarpeet on kerrottu tarkemmin lausunnon kunkin osa-alueen käsittelyn kohdalla. Yhteysviranomainen katsoo, että kun huomioidaan yhteysviranomaisen lausunnossa esille tuodut täydennystarpeet, vaikutusten arvioinnin myötä selviää, mitkä esitetyistä vaihtoehdoista ovat toteuttamiskelpoisia.

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa osoitteessa:
www.ymparisto.fi/palokankaantuulivoimapuistoYVA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jari Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8384, jari.m.maatta(at)ely-keskus.fi


Päivitetty