Tiedotteet 2019

ELY-keskukselta 11,9 miljoonaa euroa EU:n ja valtion tukea Pohjois-Pohjanmaan kehittämishankkeisiin (Pohjois-Pohjanmaa)


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tammi-kesäkuussa 2019 yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa (EU:n ja valtion) hanketukea eri puolille Pohjois-Pohjanmaata.  Myönteisen rahoituspäätöksen sai 35 hanketta, jotka rahoitettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.  


Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta suunnattiin kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutukseen sekä pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Rahoitetuilla hankkeilla kehitetään mm. myyntiosaamista sekä rakennus- ja puutoimialan koulutusta.
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät sai rahoitusta Kasvun kartta -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea pk-yritysten kasvua ja edistää työllisyyttä. Hankkeessa on keskeistä lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta yrityksissä. Hankkeen tuella helpotetaan myös työvoiman ja yritysten kohtaanto-ongelmia Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen osalliset saavat kasvun tuekseen kartan, jonka perusteella yritys voi suunnitelmallisesti kasvaa ja kehittyä.


Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen tavoitteena on luoda  alueen erityistarpeisiin soveltuva myyntiosaamisen kehittämisen toimintamalli Oamkin, OSAOn, Oulun yliopiston ja BusinessOulun yhteistyönä. Hankkeen päätyttyä myyntiosaamisen kehittäminen on pysyvä osa koulutus- ja kehittämisohjelmia sekä oppimisympäristöjä. Kehitettävää toimintamallia pystytään hyödyntämään oppilaitoksissa kolmella eri koulutustasolla yritysten ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä.


ESR-rahoitusta rahoitusta suunnattiin merkittävästi myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyteen, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä osallisuuden edistämiseen eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri sai rahoitusta NOY -nuoret osaksi yhteisöämme   -hankeeseen, jonka tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa ja hyvinvointia.  Hankkeessa kehitetään osallistujien arjen taitoja toiminnallisten menetelmien ja ryhmätoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille luodaan uusia sosiaalisen kuntoutumisen polkuja ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan omassa elämässä. Nuorille tarjotaan myös työelämätaitoja edistävää toimintaa.  Työ- ja toimintakyvyn parantamiseen sekä osallisuuden edistämiseen liittyviä hankkeita rahoitettiin myös mm.  Kärsämäelle, Raaheen ja Reisjärvelle.


Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion tuella rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta -hanketta, jonka päätavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaalle tiekartta vähähiiliseksi maakunnaksi. Tavoitteena on vastata ajanmukaisiin ilmastotavoitteisiin maakunnallisella tasolla sekä vähähiilisen, ilmastoneutraalin toiminnan kehittyminen alueella. Hankkeen toteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.


EAKR-rahoitusta suunnataan myös Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa Kitkantien liikenneympäristöä vetovoimaisemmaksi. Samalla luodaan edellytyksiä pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiselle. Hankkeessa uudistetaan Kuusamon ydinkeskustan ilmettä ja tieympäristöä. Myös liikennejärjestelyjen toimivuutta ja turvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta parannetaan. Jalankulun ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen tukee kestävän liikkumisen edistämistä.


•    Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä EU-hankerahoitus Pohjois-Pohjanmaalle tammi-kesäkuussa 2019 (pdf, nn kt)  

Lisätietoja:


Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, p. 0295 037 150
Johtaja Petri Keränen, p. 0295 026 727


sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty