Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Balticconnectorin YVA päätökseen, ympäristövaikutukset lähinnä rakentamisen aikaisia. (Uudenmaan ELY-keskus)

Gasum Oy ja virolainen AS EG Vorguteenus suunnittelevat yhdessä merenalaisen maakaasuputken rakentamista Suomen Inkoosta Viron Paldiskiin. Tavoitteena on yhdistää Suomen ja Viron kaasunjakeluverkostot ja parantaa kaasun alueellista saatavuutta sekä toimitusvarmuutta Suomessa ja Baltian maissa.

Uudenmaan ELY toimii hankkeen yhteysviranomaisena ja on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) arviointiselostuksesta, joka päättää YVA-prosessin. YVAssa on sovellettu kansainvälistä menettelyä, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että Viro ja Venäjä ovat saaneet mahdollisuuden antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta.

Balticconnector mahdollistaa maakaasun kaksisuuntaisen virtauksen Suomen ja Viron välillä ja tarjoaa samalla mahdollisuuden hyödyntää maanalaisia maakaasun varastointilaitoksia Latviassa. Maakaasuputki yhdistetään olemassa olevaan kaasuverkostoon Suomessa ja Virossa sekä suunniteltuun LNG-terminaaliin Inkoossa.

Hanke on luokiteltu Euroopan laajuisia energiaverkostoja (TEN-E) koskevissa suuntaviivoissa ensisijaiseksi hankkeeksi, ja sille on myönnetty EU:n rahoitustukea. Se on sisällytetty EU:n niin sanotulle PCI listalle (Projects of Common Interest), joka tarkoittaa, että hankkeella katsotaan olevan useampia jäsenmaita hyödyttäviä vaikutuksia.

Suurimmat vaikutukset rakentamisen aikana

Uudenmaan ELYn mukaan selostuksessa on kuvattu riittävällä tarkkuudella hankkeen vaikutukset alueen ympäristöön. Hankkeen suurimmat vaikutukset tulevat olemaan rakentamisen aikana ja ne kohdistuvat merenpohjaan, vedenlaatuun ja luontoon. Rakennustöiden aikana tulee ottaa huomioon, että Suomenlahti on herkkä ja luonnonoloiltaan ainutlaatuinen ja kärsii liiallisesta kuormituksesta. Putkireitti ja työmenetelmät pitää optimoida niin, että merenpohjaan kohdistuvat muokkaus- ja raivaustoimenpiteet ovat mahdollisimman vähäisiä.

Lisäksi rakentamisen aikana merinisäkkäille, kaloille ja linnuille aiheutuvien haitallisten melu-, paineaalto- ja samentumisvaikutusten mahdollisimman tehokkaaseen lieventämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lieventämistoimenpiteitä ovat muun muassa putkireitin optimointi, huolellinen suunnittelu ja rakentamisen ajoitus, riittävät turvaetäisyydet räjäytysten ympärillä sekä hylkeiden ja kalojen karkottaminen ennen räjäytyksiä. Suunnittelun edetessä lupavaiheeseen lieventämistoimenpiteitä on tarkennettava

Balticconnector-hankkeella voi olla haitallisia vaikutuksia vedenalaiseen kulttuuriperintöön. Haitallisten vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi hankealueella on kuitenkin tarpeen tehdä vedenalaisen kulttuuriperinnön lisäselvityksiä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Hanke koetaan hyödylliseksi

Uudenmaan ELYn pyytämissä lausunnoissa mm. tuettiin selostuksessa esitettyä näkemystä hankkeen suuresta yhteiskunnallisesta merkityksestä valtioiden väliselle energiahuollolle ja huoltovarmuudelle. Balticconnector takaisi Itämeren alueella yhtenäisemmän ja monipuolisemman maakaasuverkoston ja turvaisi maakaasun toimitusvarmuutta. Samalla hanke lisäisi Suomen energiaturvallisuutta sekä edesauttaisi Suomen liittymistä kaasun sisämarkkinoihin EU:ssa.

Lausunnoissa todettiin, että rakennusvaiheessa esiintyy lyhytaikaisia kielteisiä vaikutuksia, mutta itse käyttö on ongelmatonta. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että vesipuitedirektiivi ja meristrategiadirektiivi oli nostettu esille ja hankkeen vaikutusta direktiivien tavoitteisiin ja kuvaajiin oli arvioitu.

YVA on toiminut pilottikohteena IMPERIA-hankkeelle

Balticconnector-hanke on toiminut minipilottikohteena EU-rahotteisessa IMPERIA-hankkeessa, jonka päämääränä on parantaa YVA-prosesseja. Arviointiselostuksessa on sovellettu IMPERIA-hankkeessa kehitettyjä työkaluja ja käytäntöjä.

Lisätietoja:

 


Päivitetty