E-tjänster för företagsstöd 

Företagsstöd kan sökas elektroniskt via två olika tjänster.

Företagsstöd inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (utvecklingsstöd till företag, utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö, regionalt transportstöd) söks i NTM-centralernas elektroniska ansökningstjänst för företagsstöd.

Landsbygdens projekt- och företagsstöd samt investerings- och startstöd inom jordbruket, vilka finansieras genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 kan sökas elektroniskt via Hyrrä-tjänsten. Se vänstra spalten: Landsbygdens företagsstöd.

NTM-centralernas sakkunniga ger vid behov handledning i val av rätt stödform.

I NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd kan du lämna in följande ansökningar om understöd elektroniskt:

  • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder
  • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga samfund och privata sammanslutningar
  • Regionalt transportstöd

Ansökan om dessa understöd kan bara göras elektroniskt.

En förutsättning för ansökan om understöd är att sökanden har ett FO-nummer. Understöd kan alltså inte sökas för ett företag som ska grundas, men som ännu inte har grundats.

I ärendehanteringstjänsten kan du dessutom via webben lämna in följande ansökningar om utbetalning elektroniskt:

Det ursprungliga understödsbeslutet har fattats efter 1.7.2014:

  • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder
  • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga samfund och privata sammanslutningar

Det ursprungliga understödsbeslutet har fattats före 1.7.2014:

  • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder 
  • Finansiering av beredande arbete i små och medelstora företag för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder
  • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga samfund och privata sammanslutningar

Inloggning till NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd görs med en Katso-organisationskod som upprätthålls av Skatteförvaltningen. Alternativa roller vid inloggningen är antingen huvudanvändare eller en ärendehanteringsroll för arbets- och näringsministeriets (serviceproducent)/ NTM-centralens finansiering som huvudanvändaren beviljat sina anställda i Katso-tjänsten. Katso-organisationskoden, dvs. huvudanvändarens roll, beviljas en person som enligt handelsregistret har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt). Användningen av Katso-koden för autentisering av organisationer möjliggör interaktivt uträttande av ärenden och ett säkert och skyddat utbyte av information.  Mer information om hur Katso-koden aktiveras finns på webbplatsen yritys.tunnistus.fi på adressen: https://yritys.tunnistus.fi

Läs anvisningarna för den elektroniska blanketten för utbetalningsansökan (i högra spalten) innan du börjar använda e-tjänsten.

  • Gå till e-tjänsterna här.

Om du har frågor om e-tjänsterna för företagsstöd, ring till FöretagsFinlands telefontjänst tfn  0295 020 501.

Det rekommenderas att du har varit i kontakt med någon av NTM-centralens sakkunniga för att reda ut projektets finansieringsmöjligheter innan du lämnar in ansökan om företagsstöd.

Kontaktuppgifter till NTM-centralernas sakkunniga i fråga om understöd för utvecklande av företag:

Kontaktuppgifter till NTM-centralernas sakkunniga i fråga om understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö:

Uppdaterad