E-tjänster för företagsstöd 

Företagsstöd kan sökas elektroniskt via två olika tjänster.

> Företagsstöd inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (utvecklingsstöd till företag, utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö, regionalt transportstöd) söks i NTM-centralernas elektroniska ansökningstjänst för företagsstöd.

> Landsbygdens projekt- och företagsstöd samt investerings- och startstöd inom jordbruket, vilka finansieras genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 kan sökas elektroniskt via Hyrrä-tjänsten. Se vänstra spalten: Landsbygdens företagsstöd.

NTM-centralernas sakkunniga ger vid behov handledning i val av rätt stödform.

* * *

OBS!  I NTM-centralernas e-tjänst för företagsstöd övergår man till att använda en ny tjänst, regionförvaltningens e-tjänst från och med 5.11.2018

Därför kan nya ansökningar om följande stöd inte längre efter 26.10.2018 ifyllas i e-tjänsten  för företagsstöd):

 1. Ansökan om understöd för utvecklande av företag
 2. Ansökan om utbetalning av understöd för utvecklande av företag
 3. Ansökan om utbetalning av understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

Om du har halvfärdiga ansökningar om ovan nämnda företagsstöd i e-tjänsten för företagsstöd, ska du komplettera ansökningarna, så att de blir färdiga och skicka dem till NTM-centralen senast 3.11.2018. Efter det datumet avförs de halvfärdiga ansökningarna från e-tjänstens plattform och ansökningarna ska fyllas i på nytt i regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökan om transportstöd och ansökan om understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö däremot kvarstår i den nuvarande e-tjänsten för företagsstöd. Ansökningarna om de två sistnämnda stöden fylls också fortsättningsvis i och skickas till NTM-centralerna för behandling via den nuvarande e-tjänsten.

* * *

I NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd kan du lämna in följande ansökningar om understöd elektroniskt:

 • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder
 • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga samfund och privata sammanslutningar
 • Regionalt transportstöd

Ansökan om dessa understöd kan bara göras elektroniskt.

En förutsättning för ansökan om understöd är att sökanden har ett FO-nummer. Understöd kan alltså inte sökas för ett företag som ska grundas, men som ännu inte har grundats.

I ärendehanteringstjänsten kan du dessutom via webben lämna in följande ansökningar om utbetalning elektroniskt:

Det ursprungliga understödsbeslutet har fattats efter 1.7.2014:

 • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder
 • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga samfund och privata sammanslutningar

Det ursprungliga understödsbeslutet har fattats före 1.7.2014:

 • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder 
 • Finansiering av beredande arbete i små och medelstora företag för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder
 • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga samfund och privata sammanslutningar

Inloggning till NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd görs med en Katso-organisationskod som upprätthålls av Skatteförvaltningen. Alternativa roller vid inloggningen är antingen huvudanvändare eller en ärendehanteringsroll för arbets- och näringsministeriets (serviceproducent)/ NTM-centralens finansiering som huvudanvändaren beviljat sina anställda i Katso-tjänsten. Katso-organisationskoden, dvs. huvudanvändarens roll, beviljas en person som enligt handelsregistret har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt). Användningen av Katso-koden för autentisering av organisationer möjliggör interaktivt uträttande av ärenden och ett säkert och skyddat utbyte av information.  Mer information om hur Katso-koden aktiveras finns på webbplatsen yritys.tunnistus.fi på adressen: https://yritys.tunnistus.fi

Läs anvisningarna för den elektroniska blanketten för utbetalningsansökan (i högra spalten) innan du börjar använda e-tjänsten.

 • Gå till e-tjänsterna här.

Om du har frågor om e-tjänsterna för företagsstöd, ring till FöretagsFinlands telefontjänst tfn  0295 020 501.

Det rekommenderas att du har varit i kontakt med någon av NTM-centralens sakkunniga för att reda ut projektets finansieringsmöjligheter innan du lämnar in ansökan om företagsstöd.

Kontaktuppgifter till NTM-centralernas sakkunniga i fråga om understöd för utvecklande av företag:

Kontaktuppgifter till NTM-centralernas sakkunniga i fråga om understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö:

Uppdaterad