Titel: Miljö.

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande:

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Ympäristö - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät:

  • Kuntien maankäytön ja rakentamisen ohjaus
  • Luonnon monimuotoisuuden suojelu
  • Ympäristönsuojelu (maa, vesi, ilma)
  • Vesivarojen käyttö ja hoito
  • Ympäristörakentaminen

Valtakunnallisena tehtävänä Uudenmaan  ELYllä on toimia meluntorjunnan asiantuntijana.


Uppdaterad

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.