› Tillbaka till den grafiska version

Illustrationsbild

 

NTM-centralernas uppgift består av regional uppföljning av miljöns tillstånd, miljöskydd och -vård, naturvård, styrning av områdesanvändningen och byggandet, vård av kulturmiljön och utnyttjande och skötsel av vattenresurserna. Miljötillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionalförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna.

Uppgifter som gäller miljön och naturresurserna sköts vid 13 NTM-centraler. NTM-centralen i Sydvästra Finland ansvarar också för miljöfrågorna i Satakunta och NTM-centralen i Södra Österbotten för miljöfrågorna i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Den regionala miljöinformation som NTM-centralerna producerar publiceras till största delen på den riksomfattande webbtjänsten miljo.fi.  I avsnittet "Regional miljöinformation" är all regional miljöinformation som finns i miljo.fi sammanställd skilt för varje NTM-central:

Läs mer Minimera

Riksomfattande specialiseringsuppgifter som hänför sig till miljöärenden

En del av NTM-centralerna sköter vissa miljöuppgifter riksomfattande. Dessa är:

 • samordning av miljösamarbetet mellan de arktiska områdena (NTM-centralen i Lappland)
 • ärenden som gäller producentansvar inom avfallshanteringen med undantag av Åland (NTM-centralen i Birkaland)
 • miljöskydd inom fiskodlingen (NTM-centralen i Egentliga Finland)
 • tillsyn över kemikalielagstiftningen (NTM-centralen i Sydöstra Finland)
 • bullerbekämpning (NTM-centralen i Nyland)
 • samordning av havsvården (NTM-centralen i Egentliga Finland)
 • miljöskydd inom skogsindustrin och därtill hörande miljöfrågor inom den kemiska industrin (NTM-centralen i Sydöstra Finland)
 • skydd av saimenvikaren (NTM-centralen i Södra Savolax)
 • miljöskydd inom torvproduktionen (NTM-centralen i Norra Österbotten)
 • nationella uppgifter som stöder miljöfostran och som hör till ELY-centralerna (NTM-centralen i Mellersta Finland)
 • utveckling av teknologin för bekämpning av oljeskador och riksomfattande beredskap (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon och e-post.

Regional information

Miljö - Egentliga Finland och  ja Satakunta

(NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta)

Aktuellt:

Det mesta av miljöinformationen som produceras av NTM-centralen i Egentliga Finland finns på miljöförvaltningens gemensamma webbplats miljo.fi. Först visas allmän information om ämnet och i anslutning till den presenteras eventuell kompletterande regional information i menyn "Regional information, välj NTM-central" >  NTM-centralen i Egentliga Finland.

NTM-centralen i Egentliga Finlands uppgifter inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser:

 • Miljövård och miljökonsekvensbedömning
 • Områdesanvändning och styrning av byggande
 • Naturvård och hållbart nyttjande av naturresurser
 • Vattenvård och havsskydd
 • Vattenhushållning
 • Miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet
 • Specialiseringsuppgifter

Vi sköter följande riksomfattande specialiseringsuppgifter:

 • Samordning av havsvården
 • Verksamhet i Skärgårdshavets biosfärområde
 • Miljövård inom fiskodlingen
 • Samordning av hanteringen av översvämningsrisker i Kumo älvs vattendrag och särskilda uppgifter inom hanteringen av risker för översvämning och torka

Mer information:


Uppdaterad