Växelverkan

Närmare kartor och beskrivningar av sträckningsalternativen som ska bedömas finns i filen Kartor och beskrivning av de sträckningsalternativ som ska bedömas .

På grund av koronaepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen. Istället görs en presentation, som läggs ut på webbplatsen www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB.

Om evenemanget kan ordnas senare under kungörelsetiden, meddelas skilt om detta.

Möten som hållits för växelverkan

6.2.2019 Möte för allmänheten, Laihela ungdomsförenings lokal, Laihela
2.4.2019  Workshop för intressegrupper, ABC Expresskurvan, Vasa
15.5.2019 MKB-programmets möte för allmänheten, Laihela ungdomsförenings lokal, Laihela
29.1.2020, Workshopen för intressegrupper, ABC Expresskurvan , Vasa

Materialet från mötena som hållits för växelverkan finns i spalten till höger.

Möjligheter att delta

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen och bedömningen av konsekvenser. Åsikter om projektet och dess alternativ samlas in under hela planeringen. Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Man strävar efter att olika aktörer ska växelverka när det gäller att fastställa målen för projektet och att genomföra planerings- och bedömningsprocessen. Detta strävar man efter att uppnå genom att informera öppet om projektet och ordna olika möjligheter för invånarna att delta i processen. Målet är att planeringslösningarna och de bedömda konsekvenserna av dem skulle kunna accepteras på så bred front som möjligt.

Information

Invånarna och andra intressegrupper informeras med hjälp av pressmeddelanden, tidningsannonser, en postningslista och projektets webbplats. Material från informationsmöten och promemorior från workshoppar läggs ut på webben.

Informationsmöten för allmänheten

Under MKB-förfarandet och arbetet med utredningsplanen ordnas allt som allt fyra informationsmöten för allmänheten. Under det första informationsmötet informerar man om projektet, dess mål, utgångspunkter och preliminära alternativ. Vid det andra mötet presenteras MKB-programmet och de alternativ, vars konsekvenser bedöms och jämförs. Vid det tredje mötet presenteras de bedömda konsekvenserna av de alternativ som framförs i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid det fjärde informationsmötet presenteras mer specifika planer för det alternativ som väljs. Vid informationsmötena kan deltagarna diskutera med planerarna, ställa frågor om MKB-förfarandet och ge sin åsikt om projektet.

Workshoppar

Inom projektet kommer dessutom att ordnas två workshoppar för intressegrupperna. Materialet som produceras i workshopparna kommer att utnyttjas i planeringen och vid konsekvensbedömningen. Den första workshoppen ordnades 2.4.2019 före MKB-programmet läggs fram till påseende. Den andra workshoppen kommer att ordnas på hösten i samband med den egentliga konsekvensbedömningen.

Anmäl dig till postningslistan

En elektronisk postningslista har skapats för att informera om hur projektet framskrider och de olika möjligheterna att delta. De som är intresserade av projektet kan anmäla sig till postningslistan genom att skicka sina kontaktuppgifter till adressen venla.pesonen (at) ramboll.fi. Vänligen uppge även förening eller annan eventuell bakgrundsorganisation.

Kontaktuppgifterna på postningslistan används endast för information som gäller planeringsprojektet. Kontaktuppgifterna behandlas konfidentiellt enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Mer om Rambolls dataskydd

Uppdaterad

Genvägar

Material:

Mer information om projektet, MKB-förfarandet och utredningsplaneringen:

Projektet
Projektchef Eeva Kopposela
NTM-centralen i Södra Österbotten
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
tfn 0295 027 727

MKB-förfarandet
Projektchef Joonas Hokkanen
Ramboll Finland Oy
fornamn.efternamn@ramboll.fi,
Tfn 0400 355260

Utredningsplanering
Projektchef Sanna Kaikkonen
Ramboll Finland Oy
fornamn.efternamn@ramboll.fi,
Tfn 040 5957160