Valtatie 4 Vehniä - Äänekoski, ympäristövaikutusten arviointi, YVA-menettely

Ajankohtaista

Arviointiselostuksesta on mahdollista lausua mielipiteensä sen nähtävänäolon aikana. Arviointiselostus kuulutetaan 3.4.–19.5.2017 välisellä ajalla Laukaan ja Uuraisten kunnan ja Äänekosken kaupungin sekä Keski-Suomen ELY- virallisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi arviointiselostus julkaistaan sähköisenä liitteineen osoitteessa www.ymparisto.fi/vt4VehniaAanekoskiYVA. Arviointiselostus on nähtävillä tutustumista varten edellä mainittujen paikkojen lisäksi Laukaan, Uuraisten ja Äänekosken kirjastoissa.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tutkia tien eri parantamisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia muun muassa asukkaisiin ja ympäristöön. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lieventää ja torjua tien parantamisvaihtoehdoista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Sovellettava YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin.

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan, miten ja millä tarkkuudella arviointi tullaan tekemään. Ohjelma on asetettu kunnissa nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaikutukset on selvitetty, kootaan tulokset ympäristövaikutusten arviointi­selostukseen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulosten lisäksi selvitys alueen ympäristön nykytilasta, käytetyistä arviointimenetelmistä sekä vaihtoehtojen vertailusta.

Päätöstä jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta ei tehdä YVA-menettelyn aikana. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asutukselle ja ihmisten hyvinvoinnille, sekä luonnolle ja muille ympäristöarvoille.

Uppdaterad