Vt 3 ja vt 18 Laihian kohta

Laihian tiesuunnitelmien uudelleenarviointi tehtiin vuonna 2012. Tiesuunnitelmien laatiminen uudelleenarvioinnin pohjalta käynnistyi 2013 ja ne valmistuvat kesällä 2014. Hankkeen rakentaminen alkaa alustavasti vuonna 2015.

Lisätietoja Liikenneviraston sivuilta (www.liikennevirasto.fi)

Lisätietoja projektipäällikkö Janne Ponsimaa

Taustaa

Valtatiet ovat Suomen tieverkolla elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansalaisten liikkumisen pääväyliä ja niiden kehittämiseen, liikenteen sujumiseen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kehittämisen näkökulmana on koko liikennejärjestelmä ja tarkastelu tehdään aina yhteysväleinä, ei paikallisina parantamiskohteina. Valtatien 3 suunnittelua ohjaa koko yhteysvälin parantamistavoite.

Laihialla ongelmana on valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen liikenteen sekoittuminen valtatieverkolla. Liikennemäärät vaihtelevat 5000–9200 ajoneuvoon vuorokaudessa. Laihian kohdalla valtatiet 3 ja 18 muodostavat merkittävän puutteen valtatieverkoston laatutasossa. Nopeustaso on 60 km/h, pääteillä on kiinteistöjen liittymiä ja valo-ohjattuja liittymiä, jotka aiheuttavat sujuvuuspuutteita ja ongelmia liikenneturvallisuudessa.

Liikenneturvallisuus, melu ja ympäristönäkökulmat keskiössä

Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskiössä tieosuutta kehitettäessä, sillä taajamajakso on hyvin onnettomuusherkkä. Valtatien 3 onnettomuusriski on suuri, 2,5-kertainen valtateiden keskiarvoon verrattuna. Tiesuunnitelmissa esitetyt ratkaisuehdotukset lisäävät turvallisuutta.

Meluntorjuntaan kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. Valtateiden lähialueiden asuinkiinteistöjen pihamelu torjutaan valtioneuvoston määrittämän ohjearvon mukaisille melutasoille. Arvion mukaan nykyisin melualueilla olevia asukkaita on noin 150–200 ja meluntorjuntojen toteuttamisen jälkeen vain muutamia. Tärinään voidaan vaikuttaa suunnittelun keinoin sekä ylläpidolla. Myös pohjavesien suojelu ja hallinta huomioidaan suunnitteluvaiheessa.

Uudelleenarvioinnin vaikutuksia hankkeeseen

Uudelleenarvioinnin jälkeen hankkeen sisältö on tarkentunut ja tiesuunnitelmia on kevennetty Ratikylän eritasoliittymän alueella. Maunulan eritasoliittymää on täydennetty siten, että se sisältää kaikki kääntymissuunnat. Näin ollen valtateiden pitkämatkainen liikenne ei enää kulje taajaman kautta.

Tavoitteena on parantaa Tampere–Vaasa -välin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi valtatien 3 Laihian keskustajakson järjestelyillä. Jaksolta poistetaan tonttiliittymät ja katuliittymät muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa ei ole vasemmalle kääntymisiä.

Valtatielle 3 tehdään kaksi uutta risteyssiltaa. Nopeusrajoitus nostetaan 80 km:iin tunnissa ja tie sovitetaan taajamaympäristöön mm. rakentamalla tarvittavat meluesteet.

Lisäksi hankkeessa poistetaan Seinäjoki–Vaasa -rautatieltä kolme tasoristeystä ja ajoneuvoliikenteen kulkuyhteydet järjestetään eritasossa Ratikyläntien kautta. Tasoristeysten poisto parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa osaltaan maankäytön kehittymisen osayleiskaavan mukaisesti.

Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihia kohdalla, tiesuunnitelma on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Laihian kunnan ja SITO Oy:n kanssa saanut valmiiksi valtateiden 3 ja 18 tiesuunnitelman. Tiesuunnitelma on nähtävillä Laihian kunnan teknisen osaston tiloissa 18.12.2014–16.1.2015 välisenä aikana. Hankkeelle on ehdotettu rahoitusta valtion budjettiehdotuksessa.

Liitteet:

Valtatien 3 parantaminen Laihian keskustan kohdalla, tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma Laihian keskustan kohdalla on viimeistelyä vaille valmis. Tämän osan suunnitelma tulee nähtäville myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

 

Kevään 2014 aikana tapahtunutta

 

 

Yleisötilaisuus 13.3.2014

Hankkeen toinen yleisötilaisuus pidettiin torstaina 13.3.2014 klo 17.00 - 20.00 Laihian Keskuskoulun ruokalassa. Yleisötilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaluonnoksia.

Yleisötilaisuuden 13.3.2014 aineisto

  1. Palautekartta 3.12.2013 (pdf, 1 Mt)
  2. Liikenne-ennuste vuonna 2040 (pdf, 1,4 Mt)
  3. Liikenneonnettomuudet Vt 3 ja Vt 18 (2008 – 2012) (pdf, 1,2 Mt)
  4. Suunnitelmakarttaluonnokset 4.3.2014
    1. Vt3, Maunulan eritasoliittymä 4.3.2014 (pdf, 305 kt)
    2. Vt18, Ratikylän eritasoliittymä 4.3.2014 (pdf, 691 kt)
    3. Vt3, Taajamaosuus 4.3.2014 (pdf, 468 kt)

 

 

****************************************************************************************************

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin torstaina 26.9.2013 klo 18–20 Laihian Keskuskoululla. Tilaisuudessa kerrottiin suunnitteluprosessista sekä maanomistajien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa esiteltiin v. 2012 valmistunut uudelleenarviointisuunnitelma, jonka pohjalta nykyinen suunnitelma laaditaan. 

Toinen yleisötilaisuus pidetään kevättalvella 2014, jolloin esitellään tiesuunnitelmaluonnoksia.

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Janne Ponsimaa.

29.11.2013 Suunnitelmakartat ja pituusleikkauskuvat hankkeen eri kohdista

 

Vanhempia tiedostoja:

Uppdaterad