Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna – Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland främjar och stödjer olika projekt för iståndsättning av vattendrag för att förbättra rekreationsanvändningen samt fiskbeståndets och vattnens tillstånd. Vi övervakar och ger sakkunnighjälp och utlåtanden i ärenden som gäller vattenbyggande.

I ärenden angående vattenförsörjning och -distribution, avloppsvattensystem och hantering av avloppsvatten ger vi experthandledning och deltar i planeringen av vattenförsörjningen i samarbete med landskapsförbunden, kommunerna och vattentjänstverken. Vi kontrollerar i samarbete med tillståndshavarna tillståndsbestämmelser för reglerade sjöar och tar i beaktande utmaningarna som det förändrade klimatet medför.

Vi kartlägger vattendragens och havskustens översvämningsrisker och hjälper med att hantera dem genom att tillhandahålla sakkunnighjälp och stödja nödvändiga projekt för översvämningsskydd. För områden med betydande översvämningsrisk upprättar vi riskhanteringsplaner i enlighet med lagen. Genom att styra kommunernas markanvändning förebygger vi översvämningsskador och extrema översvämningssituationer. I akuta översvämningssituationer fungerar vi som sakkunnig och informatör.


Uppdaterad

Ta kontakt

  • Kundservice för miljöfrågor
    0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
    Obs.! 11.12. kl. 13-16 och 18.12. kl. 12-16
    kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

Regionala länkar