Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) ger råd, styr och stöder planering och genomföring av vattendragsrestaurering och vattenvård i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. NTM-centralen deltar i restaureringarna i allmänhet som samarbetspart. NTM-centralen planerar, övervakar och ger sakkunnig hjälp och utlåtanden om vattenbyggnadsfrågor. Byggprojekten genomförs i allmänhet i samarbete med kommunerna eller andra myndigheter. Behovet av tillstånd för vattenbyggnadsprojekt säkerställs alltid innan projektet inleds.

NTM-centralen främjar vattenanskaffning och vattendistribution, byggande av avlopp och avloppsvattenbehandling genom att erbjuda sakkunnig handledning och genom att delta i planeringen av vattentjänster i samarbete med landskapsförbunden, kommunerna och vattentjänstverken. ELY-centralen främjar också vattentjänsterna genom att bevilja understöd och bidrag och genom att låta utföra statliga vatten- och avloppsarbeten.

NTM-centralen främjar översvämningsskydd i vattendragen på förhand bl.a. genom att styra markanvändningen i kommunerna. Vid akuta översvämningar fungerar ELY-centralen som sakkunnig och som informatör. Dessutom sköter NTM-centralen om dammsäkerheten.

Mer information om utnyttjande och vård av vattenresurserna och vattentjänsterna i webbtjänsten miljo.fi:


Uppdaterad