Placering av vatten- eller avloppsrör på vägområde

Placering av vatten- och avloppsledningar i vägområde kräver tillstånd. Tillståndsbeslutet innefattar ett tillstånd enligt 42 § i landsvägslagen att utföra arbeten på vägområdet och placera ledningar och anordningar som hänför sig till dessa på vägområdet. Tillståndsbesluten fattas centraliserat vid NTM-centralen i Birkaland.

Aktuellt

För placering av vatten- och avloppsledningar på vägområde används ansökningsblanketten som finns till höger på sidan.  

Från och med den 1.2.2016 ersätts placeringsavtalen med placeringstillståndsbeslut. Till höger på sidan, vid avsnittet På andra webbplatser finns en länk till Transportstyrelsens anvisning "Tillståndsförfarande vid placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar i enlighet med 42 § i Landsvägslagen på vägområde på landsväg" (LIVI/529/06.02.00/2016).

Allmänt om placeringstillstånd

I placeringstillståndet registreras bland annat objektsspecifika och allmänna tillståndsbestämmelser, med vilka man ser till att placeringen av kabeln, anordningen eller anläggningen, konstruktionen eller arbetet i samband med åtgärden i byggskedet inte orsakar fara för trafiken och inte mer än ringa olägenhet för väghållningen.

Dessutom specificeras i tillståndet ansvarsfördelningen mellan NTM-centralen och sökande av tillstånd. Innan arbetet inleds ska den sökande framställa en plan för dirigering av trafiken under arbetet för NTM-centralen för godkännande.

För senare underhållsarbeten beträffande kablarna krävs ett nytt, separat arbetstillstånd.

Tillstånd till arbete på vägområdet samt eventuellt tillstånd för sänkning av hastighetsbegränsningen under arbetet ingår i placeringstillståndet. I samband med ansökan av placeringstillstånd kan man även ansöka om undantagstillstånd för placering av pumpstation på landsvägens skyddsområde samt tillstånd för anslutning som ska upprättas för pumpstationen eller ändring av en befintlig anslutnings användningsändamål. Eventuella undantagstillstånd och/eller anslutningstillstånd behandlas separat i samband med ansökan om placeringstillstånd. Separata avgifter debiteras för undantagstillstånd och anslutningstillstånd.

Information om grundvattenskydd och regional information om kommande vägprojekt för de flesta NTM-centralerna finns samlade på webbplatsen (se genvägar) där sökande själva kan hitta nödvändiga uppgifter. Om det på en förplanerad sträckning finns ett grundvattenskydd eller ett vägprojekt ska man ta reda på skyddets eller planens inverkan på sträckningen, via registratorskontoret vid den lokala NTM-centralen eller hos kontaktpersonen för projektet.

Information om kablar och ledningar på vägområden fås från nätbolagen, kommunerna och riksomfattande ledningsinformationstjänster samt i fråga om väghållarens anordningar från den lokala NTM-centralen. Även Försvarsmaktens eventuella kabelsträckningar ska beaktas. Var de finns ska utredas minst fem arbetsdagar före planerat byggande. Försvarsmaktens kabelvisningar beställs från Servicecentralen, tfn 0299 818 080.

Ansökan om tillstånd

E-tjänsten finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska.

Anvisning för e-tjänst (på finska, pdf, 1MT)

Blanketter

Fyll i ansökningsblanketten noggrant. Nödvändiga bilagor är:

 • Översiktskarta som beskriver vattenförsörjningsnätverket, 1:100 000 och 1:40 000
 • Plan för placering av ledningen på vägområdet och i närheten av vägen, kartor 1:2 000 (planområden) eller 1:5 000
 • Ledningens längdsnitt 1:100/1:500
 • Markering av ledningens position på tvärsnittsritningen av vägen
 • Trafikdirigeringsplan
 • Arbetsplan och metoder, specialobjekt (t.ex. broar, pålningar, skydd av grundvatten, träd, vägprojekt)
 • Utredningar om jordmånen/jordmånskarta
 • Fotografier av bland annat nuvarande diken, träd, specialobjekt, gång- och cykelbanor vid arbetsobjektet
 • Memorandum från preliminär granskning
 • Godkända broplaner
 • Säkerhetsdokument eller riskgranskning
 • Redogörelse för tidtabell och andra arrangemang
 • Pumpstationer:
  • Planritning för pumpstationen och väganslutningen (i skala)
  • Typritning för pumpstationen
  • Den privata markägarens samtycke till pumpstationens placering på landsvägens skyddsområde (utanför vägområdet)    

Innan placeringstillståndet upprättas hålls en terrängsyn vid placeringsobjektet. Vid terrängsynen säkerställs det att ledningarna kan placeras på den planerade platsen.

Skicka ansökan till NTM-centralen i Birkaland oberoende av vilken NTM-centrals område arbetet utförs på.
Ansökan skickas till:         kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max. 10 MB)
eller per post till:              NTM-centralen i Birkaland, Vattenförsörjningstillstånd  PB 297, 33101 Tammerfors

Behandlingstid

Behandlingstiden är cirka sex veckor.

Avgifter

För tillstånd att placera vatten- och avloppsledningar på vägområde debiteras i enlighet med paragraf 42 i landsvägslagen en avgift i enlighet med avgiftsförordningen 2016 enligt följande:

 • ett undergångsställe om det ansöks för annat ändamål än utövande av affärsverksamhet (hushåll)  200 euro
 • på sträcka som understiger 500 meter och/eller 0−3 undergångsställen med en terrängsyn  410 euro
 • på sträcka som understiger 5 000 meter och/eller 20 undergångsställen med tre terrängsyner  1 300 euro
 • på sträcka som överstiger 5 000 meter och är högst 50 000 meter och/eller över 20 undergångsställen med fyra terrängsyner  2 400 euro

När längden på ett enhetligt projekt (eller sträcka) överstiger 50 000 meter faktureras det för tillståndet på samma sätt som det skulle faktureras för flera olika tillstånd.

För ett negativ beslut debiteras en behandlingsavgift på 50 euro.

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.