Nyheter 2019

Urjalan Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstelytilaisuus kiinnosti asukkaita (Pirkanmaa)

Urjalan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyn kehittämistä koskeva yleisötilaisuus kokosi paikalle reilut 40 kuulijaa, joista noin puolet olivat alueen asukkaita ja toinen puolet kesäasukkaita.

Urjalan kunnan johtaja Hannu Maijala tilaisuuden avaajana esitti kunnan terveiset ja viestin järviketjun tärkeydestä kuntalaisille niin virkistys- kuin elinkeinojenkin näkökulmasta.

Pirkanmaan ELY-keskus kertoi säännöstelyn taustasta sekä niistä säännöstelyyn liittyvistä haasteista, joihin ratkaisua on pyritty hakemaan jo vuosia ilman tuloksia. Nyt käynnistetyllä säännöstelyjen kehittämisselvityksellä haetaan asiaan uutta vauhtia tavoitteena saada mm. asianosaiset yhteen keskustelemaan ongelmista ja löytää asiaan ratkaisu.

Tilaisuuden tarkoituksena oli kuulla paikalla olijoiden kokemuksia ja näkemyksiä järvien nykysäännöstelystä ja sen toimivuudesta. Lisäksi keskusteltiin järvien kalastosta ja kalastuksesta, maankäytöstä, virkistyskäytöstä yleensä sekä vedenlaadusta, josta riitti runsaasti asiaa. Keskustelu oli hyvin vilkasta ja eri näkökannat tulivat hyvin esille mm. tilaisuudessa järjestetyssä työpajassa.

Samaan aikaan hankkeessa on käynnissä kysely, jossa tiedustellaan mm. järvien säännöstelystä ja vedenkorkeuksista. Kysely on auki 21.6. saakka ja siihen voi vastata hankkeen nettisivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/saannostely/urjala

Yleisötilaisuuden sekä kyselyn yhteenveto valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Kehittämisselvitys kokonaisuudessaan valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä ja kaikki aineisto on luettavissa hankkeen nettisivuilta.


Kuva: Kristiina Hakkala


Uppdaterad