Nyheter 2019

Team Finland-nätverket intensifierar sitt samarbete – ännu smidigare kundbetjäning för företag i hemlandet och världen

Team Finland och offentliga aktörer som tillhandahåller internationaliseringstjänster har under 2019 intensifierat det gemensamma kundarbetet och utarbetat uppdaterade strategiska riktlinjer för utvecklande av Team Finland-verksamheten.

Team Finland-ledningsgruppen godkände nätverkets nya strategi vid sitt möte i slutet av oktober.

Team Finland främjar export och små och medelstora företags internationella tillväxt genom att erbjuda en smidig serviceväg för företag som är under internationalisering. Nätverket gör också vårt land känt som ett centrum för högklassig kompetens och lockar utländska experter och investerare till Finland.

– Team Finland-nätverkets samarbete och helheten av internationaliseringstjänster för företagen har utvecklats under åren. I strategiarbetet för 2019 har man definierat nätverkets mål och tjänster på ett pragmatiskt sätt och avvecklat flaskhalsar i den smidiga servicevägen för företagen. Tjänsterna fokuserar på företag, särskilt små och medelstora företags behov av internationell tillväxt, säger ordförande för Team Finland-ledningsgruppen, överdirektör Ilona Lundström vid arbets- och näringsministeriet.

I strategiarbetet har man inlett 15 reformåtgärder i syfte att uppnå en ännu smidigare servicehelhet. Nätverket förtydligar också sin kommunikation på ett nytt sätt för att den helhet som består av olika aktörers tjänster ska vara begriplig och lättillgänglig för kunderna.

Till Team Finlands kärnaktörer hör arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Business Finland, Finnvera, närings-, trafik - och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna. Partner i nätverket är också organisationer som producerar export- och internationaliseringstjänster i Finland och i målländerna.

Team Finland är ett nätverk som styrs av arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet. Business Finland ansvarar för nätverkets operativa samordning enligt riktlinjerna för den ledningsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. I ledningsgruppen finns representanter för arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, högsta ledningen för aktörerna i Team Finland och näringslivets centrala organisationer.

Utvecklandet av Team Finland-verksamheten är en del av regeringsprogrammet

Utvecklandet av Team Finland-verksamheten är en del av programmet för export och internationell tillväxt i Rinnes regeringsprogram.

–  Team Finland-nätverket stöder företags internationalisering, förnyelse och ökning av konkurrenskraften. Vi strävar efter detsamma i programmet för export och internationell tillväxt som ingår i regeringsprogrammet. De tilläggsresurser som programmet medfört möjliggör bland annat stärkandet av Business Finlands utrikesnätverk som är viktigt med tanke på små och medelstora företags internationalisering, säger överdirektör Lundström.

Läs mera om Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande:
Team Finland-nätverket intensifierar sitt samarbete – ännu smidigare kundbetjäning för företag i hemlandet och världen (7.11.2019)

 

Team Finland-nätverkets strategi
Team Finland-nätverkets organisationer
Ytterligare information om Team Finland-nätverket
Pressmeddelande 29.10.2019: Beredningen av programmet för export och internationell tillväxt framskrider

Team Finland koordinatorer


Uppdaterad