Nyheter 2019

Österbottens NTM-centrals område mår bra, men behöver arbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Torsdagen den 18 april gav arbets- och näringsministeriet ut publikationen Regionala utvecklingsutsikter. Regionala utvecklingsutsikter beskriver den uppfattning som NTM- centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten ges ut två gånger om året. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkterna hos regionutvecklare och dem som arbetar med företagsutveckling spelar en central roll. Den kvalitativa bedömningen stöder sig på statistik, regionala enkäter och barometrar.

Landskapet Österbottens styrka är den starka och mångsidiga branschstrukturen, internationaliteten och entreprenörsandan. I Österbotten utgör exportens andel av industrins omsättning redan ca 80 procent av industriexporten i hela Finland. I Mellersta Österbotten är motsvarande andel 60 procent. Jordbruksproduktionen på området är av stor betydelse för hela Finland. En analys av regionernas styrkor (ANM & Owal Group) visar att Österbotten är ett av Finlands starkaste landskap när man ser till konkurrenskraften. I Mellersta Österbotten samlar biodalsnätverket områdets nuvarande styrkor industri, primärproduktion och forskning till ett modernt spetsområde för framgång.

Företagen mår bra

De senaste utredningarna och barometrarna visar positiva tecken för omsättning, orderstock och personalens välmående, även om stämningen blivit något dystrare. Den lägre stämningen återspeglar den ökande osäkerheten inom världsekonomin och den offentliga diskussionen om en ekonomisk tillbakagång. Det finns däremot ingen orsak att deppa: I Österbotten investeras alltjämt inom många olika branscher, bl.a. Wärtsilä Smart Technology Hub, GigaVaasa, Midway Alignment, vindkraftsprojekt osv. I Mellersta Österbotten pågår också omfattande investeringar inom industrin och handeln: Kelibers gruvor, anrikningsverk och litiumfabrik, vindkraftsparkerna, moderniseringen av hamnen, handeln och lokalitetsinvesteringar.  
 

Rekryteringsproblem bromsar företagens tillväxt

Österbotten har en positiv invandring och befolkningen blir internationellare. Tvåspråkiga ungdomar fortsätter att flytta till andra skandinaviska länder för att jobba. I Mellersta Österbotten orsakar befolkningsutvecklingen likaså utmaningar för företagens tillväxt. Arbetsför befolkning flyttar till andra landskap, men invandringen ger ett inflyttningsöverskott. Enligt Statistikcentralens prognos kommer folkmängden i Mellersta Österbotten att öka måttligt inom den närmaste framtiden, men den allmänna stämningen och den senaste tidens befolkningsutveckling stöder inte prognosen.

På Österbottens NTM-centrals område bedöms att arbetslösheten kommer att fortsätta minska ännu en tid. Den positiva sysselsättningsutvecklingen ställer ändå området inför många utmaningar - tillgången på kunnig arbetskraft är en av de största frågorna som behöver få en lösning. Flera av den senaste tidens barometrar och utredningar rapporterar om rekryteringsproblem hos företagen på Österbottens NTM-centrals område. Bristen på kunnig arbetskraft bromsar eller t.o.m. hindrar företagens tillväxt och internationalisering, även om företaget annars skulle ha gynnsamma förutsättningar för tillväxt. I Österbotten finns det alltjämt arbetslösa personer och problem med att få efterfrågan och utbud att matcha.  Tillsammans med arbets- och näringsbyrån tar NTM-centralen i Österbotten fram åtgärder för att svara mot bristen på kunnig arbetskraft på bred front, bl.a. Talent Coastline-verksamheten och Precisions- och Rekryutbildningar. Situationen granskas ur flera olika perspektiv: sammanhängande vägar till studier och arbetsliv för unga, lösningar på struktur- och långtidsarbetslösheten, åtgärder för att öka den studie- och arbetsrelaterade invandringen och göra det lättare för dem som redan finns i landet att få arbete samt åtgärder för att förnya och förstärka kompetensen.

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Marja-Riitta Vest, tfn 040 539 6695
planerare Meeri Koski, tfn 0295 028 686


Uppdaterad