Nyheter 2019

582 miljoner euro för att stödja regionernas tillväxt och konkurrenskraft

Regeringen beslutade den 31 januari 2019 om fördelningen av finansieringen från EU:s strukturfonder och statens finansiering för 2019. Med hjälp av strukturfonderna stöds främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. Nu fördelades 582 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till regionerna. Finansieringsbesluten fattas av NTM-centralerna och landskapsförbunden. Finansiering riktas också till åtgärder som ingår i Kajanalands och Birkalands broavtal.

Eruf-finansiering som fördelas i år riktas i synnerhet till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI-verksamhet) som skapar arbetstillfällen och till att öka antalet projekt som främjar koldioxidsnålhet. Inom ESF-projekten effektiviseras åtgärder som förbättrar tillgången på kompetent arbetskraft.

Mer än hälften av strukturfondsprogrammet har nu genomförts. Programmet har fullföljts på ett balanserat och resultatgivande sätt i alla landskap. Under programperioden har över 6000 projekt inletts. Det har skapats drygt 5800 nya jobb och över 300 nya företag.

Läs mera:


Uppdaterad