Nyheter 2019

Aktuellt om integration inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Integration 2019

Kvotflyktingar

Riksdagen beslutar om hur stor den årliga flyktingkvoten är i samband med budgeten. Finlands årliga flyktingkvot har varit 750 personer från och med år 2001. I Finland har från och med år 2018 fortsatt en historisk situation när kommunerna är villiga att ta emot flera kvotflyktingar än vad Finlands flyktingkvot är.

Fördelningen av kvotflyktingar handhas av de regionala NTM-centralerna. Arbets- och näringsministeriet har fördelat 90 kvotflyktingar till NTM-centralområdet i Österbotten för år 2019. Inom området för NTM-centralen i Österbotten har det erbjudits 185 kommunplatser för kvotflyktingar, därför har NTM-centralen varit tvungen att prioritera vilka kommuner som får ta emot kvotflyktingar.

Kvotflyktingar har inom vårt område fördelats enligt följande: Jakobstadsregionen 50, Karleby 20 och Korsholm 20. Flyktingar som valts till kvoten bor inte vid flyktingförläggningarna, utan de börjar bo direkt i respektive kommun. Kommunerna önskar speciellt få kvotflyktingar som är syrier och/eller kongoleser. Målet är att kvotflyktingarna har anlänt till landet innan slutet av oktober 2019.

Grupphem och familjegrupphem blir hybridenhet

Inom området för NTM-centralen i Österbotten sammanslogs fr.o.m. 1.1.2019 verksamheten vid Vörå grupphem och familjegrupphem till en hybridverksamhet. Antalet minderåriga barn och ungdomar som anlänt till landet utan vårdnadshavare håller på att minska, så därför har man riksomfattande varit tvungen att minska och vidareutveckla verksamheten vid enheter för minderåriga.

I grupphem bor minderåriga barn och unga som anlänt till landet utan vårdnadshavare och som är i asylprocessen. Verksamheten lyder under Migrationsverkets administration. Efter att ha fått uppehållstillståndet har kunderna huvudsakligen flyttat till familjegrupphem som koordineras av NTM-centralerna.

I fortsättningen finns i Vörå en hybridenhet för minderåriga som anlänt till landet utan vårdnadshavare. Dess verksamhet styrs och övervakas tillsammans av NTM-centralen och Migrationsverket.

Kommunernas integrationsprogram

NTM-centralen i Österbotten har i början av år 2019 granskat integrationsprogrammen och deras giltighet i kommunerna inom sitt område. Största delen av kommunerna inom området hade ett föråldrat integrationsprogram och kommunerna uppdaterar som bäst aktivt och långsiktigt sina integrationsprogram.

I lagen om främjande av integration konstateras att kommunens integrationsprogram måste  uppdateras minst vart fjärde år. Integrationsprogrammet är ett centralt verktyg som strategiskt styr kommunens integrationsverksamhet.
Integrationsprogrammen samlas centralt till Österbottens och Mellersta Österbottens regionala webbsidor www.kotouttaminen.fi.  

Följande personer arbetar i Österbottens NTM-centrals grupp för integration :
Emine Ehrström, integrationschef
Meeri Koski, planerare
Maarit Ojala, regionalkoordinator, Finland, mitt hem -projektet (ESF)
Katarina Fogde, projektsakkunnig, Utvecklingsprojekt för vägledning av flyktingar (AMIF)


Uppdaterad