Nyheter 2018

Regionala utvecklingsutsikter: Fortsatt växande ekonomi och ökande sysselsättning

I regionerna bedömer man att den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen fortsätter i positiv riktning, men långsammare än tidigare. Utsikterna för den närmaste framtiden är trots den långsammare tillväxten goda i alla regioner, och eventuella hotbilder är främst förknippade med den internationella ekonomin.

Arbetslösheten har minskat i alla regioner, och den goda utvecklingen bedöms fortsätta inom den närmaste framtiden, dock en aning långsammare än tidigare. Även långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland unga förväntas minska ytterligare. Någon ökning av arbetslösheten kan inte skönjas någonstans i landet. Den positiva sysselsättningsutvecklingen medför att svårigheter att få tag på arbetskraft blir vanligare i hela landet.

Läget för näringslivet och företagsverksamheten är för närvarande bättre än för ett år sedan. Endast i Nordöstra Savolax är läget oförändrat jämfört med för ett år sedan. I de övriga regionerna bedöms läget ha förbättrats. Bedömningarna av utvecklingen fram till slutet av detta år är också positiva. Inom skogsbruket är läget mycket positivt. Inom byggbranschen är takten fortfarande intensiv, trots att utsikterna håller på att plana ut på riksnivå.

Läs mera:


Uppdaterad