Övervakning av stödanvändningen och produktion

En förutsättning för beviljande och utbetalning av EU-stöd är tillräcklig övervakning av medelsanvändningen. NTM-centralen organiserar och ansvarar inom sina egna områden för övervakningen av stöden för Livsmedelsverket.

Övervakningsobjekt

För övervakning ansvarar

Jordbruksstöd NTM-centralen (Inspektörer från EU:s organ och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan också utföra kontroller på gårdarna.)
Kommungranskningar av jordbruksstöd Livsmedelsverket och NTM-centralen
Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) regionala tillsyner NTM-centralen
Regional övervakning av växtskyddsmedel NTM-centralen (under ledning av Tukes)


Anvisningar för gårdar för övervakningarna

Övervakningen är en obligatorisk åtgärd för såväl producenten som förvaltningen. Livsmedelsverket anvisningar är till för att underlätta samarbetet mellan producenten och myndigheten vid övervakningen.

Regional information

Tukien käytön valvonta - Häme

EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta, josta Hämeen ELY-keskus vastaa omalla alueellaan.

Koska valvonta on sekä tuottajan että hallinnon kannalta pakollinen toimenpide, on ELY-keskus koonnut tuottajille ohjeita ja lisätietoa tukien valvonnasta. Ohjeistuksen toivotaan takaavan hyvän yhteistyön valvontatilanteessa.

Lisätietoa maataloustukien valvonnasta


Uppdaterad