TUKENA-hanke

TUKENA on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ja yhdessä hankekumppani SOS-Lapsikylän kanssa toteuttama kotoutumisen tuen hanke koko Uudenmaan alueella. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Hanke on käynnistynyt toukokuussa 2018 ja jatkuu 29.2.2020 saakka. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori Uudenmaan ELY-keskuksessa sekä kaksi projektityöntekijää (psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosionomi (yamk) SOS-Lapsikylässä.

Hankkeen hyödynsaajana ovat oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset, jotka asuvat perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä. Myös hankekauden aikana täysi-ikäistyneet jälkihuoltoon siirtyneet nuoret ovat hankkeen kohderyhmässä mukana. Hankkeesta hyötyvät myös alaikäisten tai jälkihuollon parissa työskentelevät henkilöt, kuten kuntien sekä alaikäisyksiköiden työntekijät. Pyrimme tavoittamaan myös muita työssään yksintulleita kohtaavia työntekijöitä, esim. opetushenkilöstöä, terveydenhuollon toimijoita ja nuorisotyöntekijöitä.

Hankkeen yleistavoitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla saadaan lisätukea traumatisoituneiden lasten hoitamiseen asumisyksiköissä. Lisäksi kehitetään osallistavia toimintoja kuntouttavan vertaisryhmätoiminnan avulla sekä kehitetään asumisyksiköiden ja kuntien yhteistyötä.

Osatavoitteet:

  • tuottaa yhdessä kuntien ja perheryhmäkotien kanssa ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.
  • suunnitella ja toteuttaa yksilöllisten ja terapeuttisten ryhmässä toteutettavien menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa perheryhmäkodeissa
  • pyrkiä kehittämään hoitopolkuja oikea-aikaisiksi yhteistyössä kunnan nuorten mielenterveyspalveluista vastaavien toimijoiden kanssa.
  • osallistaa perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksikössä asuvat nuoret toiminnan suunnitteluun mm. asiakasraatitoiminnan, palautteen keräämisen ja hyödyntämisen sekä työntekijöiden ja nuorten yhteiskehittämisen kautta
  • tuottaa tietoa käyttöön ja kouluttaa alueen alaikäistoimijoita (tässä tavoitteessa on alueellisen lisäksi myös kansallinen taso)

Lisätiedot:

TUKENA-hankkeen verkkosivusto (sos-lapsikyla.fi) >

 

Uppdaterad