Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sådana icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som syftar till att åstadkomma direkta effekter på verksamhetsmiljön för små och medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. Understöd beviljas enligt prövning för sådana projekt som är separata från sökandens basverksamhet och som bedöms väsentligt främja startandet av, tillväxten i eller utvecklandet av små och medelstora företag i regionen.

Understöd kan beviljas

  • för utredningar som är nödvändiga med tanke på företagsverksamheten,
  • för utvecklande av tjänster som företagen behöver,
  • för främjande av samarbete mellan företag samt
  • för andra projekt som förbättrar företagens verksamhetsmiljö och möjligheter att utvecklas.

Regional information

Toimintaympäristön kehittämisavustus - Pirkanmaa

Pirkanmaalla yrityksen toimintaympäristötukea ei myönnetä. Vastaavantyyppiset hankkeet rahoitetaan Tekesin ja Pirkanmaan liiton rahoituksella. ELY-keskuksen avustukset kohdennetaan pk-yritysten hankkeisiin.


Uppdaterad