› Tillbaka till den grafiska version

Trafikantsidor

Meddelandena om kollektivtrafiken är främst avsedda för trafikidkare och/eller kommuner.

Informationstjänster för kollektivtrafik

Trafikförvaltningens mål är att ge utrymme för aktörer som verkar på marknadsvillkor att utveckla tjänster som riktar sig till passagerare, såsom reseplanerartjänster och MaaS-tjänster.

Den riksomfattande insamlingen av rutt-, hållplats- och tidtabellsinformation om persontrafiken ändras genom lagen om transportservice, vilket skapar nya möjligheter för företag som tillhandahåller reseinformationstjänster. De som tillhandahåller mobilitetstjänster ska nu dela sin rutt- och tidtabellsinformation via öppna gränssnitt för att direkt kunna användas av andra aktörer och tjänsteutvecklare. Uppgifterna om gränssnitten öppnas via tjänsten NAP.

Traficom underhåller reseplaneraren Matka.fi tills vidare
Traficom underhåller den riksomfattande reseplanerartjänsten Matka.fi tills vidare. Från och med den 1 juli 2018 ombeds kunderna emellertid att kontrollera utbudet av turer i busstrafik på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi. 

Trafikverket fortsätter samarbetet med Digitransit åtminstone till slutet av 2020
Digitransit är en produkt baserad på öppen källkod och erbjuder en plattform för utveckling av riksomfattande reseplanerare. Digitransit är en tjänst som samfinansieras av Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Trafikverket och TVV LMJ Oy (Waltti-städerna) (www.digitransit.fi).
Digitransit används av såväl finansiärerna som utomstående tjänsteutvecklare.

Trafikverket lämnar viss rutt- och tidtabellsinformation till Digitransit-tjänsten under övergångsperioden, åtminstone till slutet av 2020. Detta innebär att städernas och NTM-centralernas avtalstrafik och trafiken som digitaliserats med hjälp av verktyget RAE också i fortsättningen sparas i samlingsdatabasen och förmedlas till Digitransit och Matka.fi till de delar som informationen inte överförs till Digitransit från andra källor. Den information som lämnas av VR och Finavia sparas också tills vidare i samlingsdatabasen. På så sätt säkerställs att kunskapsunderlaget om passagerarna bevaras för den beskrivna trafikens del under förändringsskedet och att tjänsteutvecklarna även får möjlighet att skapa reseplanerartjänster för slutanvändare utanför stadsregionerna.

Om de som tillhandahåller mobilitetstjänster vill, kan de samarbeta för att säkerställa att det också i fortsättningen samlas och erbjuds omfattande mobilitetsdata i
Digitransit via öppna gränssnitt, t.ex. för reseplanerare. Många städer är redan med i Digitransit via TVV LMJ Oy:s koordinering.

Traficom uppmuntrar till utveckling av reseinformationstjänster
Traficom informerar berörda parter om situationen när det gäller tjänsterna Matka.fi och Digitransit, så att de kan anpassa sin verksamhet till de tjänster som Trafikverket erbjuder och bidra till att verkställa lagen om transportservice. Trafikverket eftersträvar att främja sådana tillvägagångssätt som i fortsättningen möjliggör en mera marknadsorienterad realisering av både insamlingsarbetet (datainsamling, samordning och kvalitetssäkring) och den riksomfattande reseplanerartjänsten.

Meddelanden om ändringar i regelbunden persontrafik
Enligt kollektivtrafiklagen har den behöriga myndigheten fått information om ändringar i trafiken på marknadsvillkor genom förfarandet med tillstånd för linjebaserad trafik. För att den behöriga myndigheten ska kunna reagera i tid på ändringar i trafiken, förpliktar lagen om transportservice trafikidkare att senast 60 dagar på förhand meddela Traficom om att verksamhet inleds, upphör eller ändras. Den som tillhandahåller transporttjänster ska meddela om nya rutter eller turer och om dessa ändras eller upphör. Ändringar kan bland annat handla om hållplatser längs en rutt, tidtabellen för en tur eller kördagskalendern.


Uppgifterna om ändringar meddelas med en separat blankett i tjänsten NAP
De som tillhandahåller transporttjänster ska i samtliga fall meddela ändringar i trafiken på marknadsvillkor med en specifik blankett i tjänsten NAP. Ytterligare information om hur man meddelar uppgifter om ändringar: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markkinaehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot

Målet är att ändringar ska identifieras automatiskt via gränssnitten
Rekommendationen om ändringsmeddelanden uppdaterades den 13 juli 2018 så att man ber att ändringsmeddelandena i samtliga fall anmäls via den elektroniska blanketten. Automatisk identifiering av för myndigheterna viktiga ändringar direkt via tjänsteproducenternas maskinläsbara rutt- och tidtabellgränssnitt har visat sig vara mycket utmanande. Vi fortsätter utvecklingsarbetet för att identifiera ändringar, men ingen vet ännu säkert om utvecklingsarbetet kommer att lyckas och det finns inte heller någon exakt tidsplan. Anmälningarna via ändringsblanketterna säkerställer att myndigheterna vid behov kan reagera på ändringar i servicenivån. De situationer som är känsligast för kunder och myndigheter är bland annat nedläggningen av trafik eller betydande ändringar i tidtabeller, framför allt om linjerna eller turerna i fråga har betjänat skol- eller pendeltrafik. Tack vare ändringsmeddelanden kan vi i utvecklingsfasen även bättre följa med i vilken omfattning uppgifterna om ändringar kan identifieras i maskinläsbara gränssnitt.

Hur kan myndigheterna kontrollera ändringsuppgifterna?

Traficom vidarebefordrar ändringsmeddelandena till myndigheterna. Traficom har ingen lagstadgad uppgift att öppna upp de sammanställda uppgifterna om ändringar i trafiken på marknadsvillkor för fri användning. Uppgifterna om det planerade utbudet kan till vissa delar också anses vara affärs- och yrkeshemligheter. Dessutom kan användarvillkoren för de gränssnitt som meddelats i NAP i praktiken hindra offentlig delning av den sammanställda informationen. Uppgifter som sammanställs i NAP utifrån ändringsmeddelandena utlämnas bara till myndigheter så att dessa kan sköta sina lagstadgade uppgifter. Därför ber vi producenterna se till att också kunder och andra som har nytta av uppgifterna får tillgång till ändringsuppgifterna i tillräckligt god tid, till exempel via tjänsteproducentens webbplatser eller gränssnitt. Myndigheter kan anmäla sig som kollektivtrafikmyndigheter i NAP genom att skicka ett meddelande till joukkoliikenne@traficom.fi.

 

Läs mer Minimera

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

REGIONAL INFORMATION

Joukkoliikenteen tiedotteet - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella)

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja käyttöoikeussopimukset)

11.9.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 16.9. – 29.9.2019 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtoihin. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 30.9. – 30.11.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/ec/lvm-matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 30.11.2019 mennessä.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (siirtymäajan liikennöintisopimukset)

11.9.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne siirtymäajan liikennöintisopimuksista matkustajalaskentatietoja 16.9. – 29.9.2019 väliseltä ajalta. Tietojen keräysoikeus perustuu siirtymäajan liikennöintisopimusten sopimusehtojen kohtaan 11, Muut sopimusehdot.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 30.9 – 30.11.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/ec/lvm-matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun voi syöttää tietoja välittömästi laskentakauden loputtua. Palvelussa on valmiina yrityskohtaiset tiedot siirtymäajan liikennöintisopimuksista ja niiden reiteistä ja vuoroista. Tiedot tulee syöttää vuorokohtaisesti. Kunkin vuoron kohdalla on syöttökentät ilmoitettaville tiedoille sekä mahdollisuus antaa lisätietoja.

Matkustajalaskentapalveluun ilmoitettavia suoritetietoja ovat

 • matkustustiedot (keskikuorma, maksimikuorma, nousijat)
 • tulotiedot (lipputulot) Huom! Rahtituloja ei ilmoiteta.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja käyttöoikeussopimukset)

14.6.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 24.6. – 7.7.2019 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtoihin. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 8.7. – 31.8.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/ec/lvm-matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 31.8.2019 mennessä.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (osto- ja käyttöoikeussopimukset)

25.1.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja 4.2. – 17.2.2019 väliseltä ajalta liittyen sopimusten ehtoihin. Ehtojen mukaisesti liikennöitsijän tulee liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi suorittaa matkustajalaskennat mainittuina ajankohtina sekä toimittaa tiedot laskentakuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 18.2. – 30.4.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 30.4.2019 mennessä.

 

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (siirtymäajan liikennöintisopimukset)

25.1.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne siirtymäajan liikennöintisopimuksista matkustajalaskentatietoja 4.2. – 17.2.2019 väliseltä ajalta. Tietojen keräysoikeus perustuu siirtymäajan liikennöintisopimusten sopimusehtojen kohtaan 11, Muut sopimusehdot.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 18.2 – 30.4.2019 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

 • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
 • Kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun voi syöttää tietoja välittömästi laskentakauden loputtua. Palvelussa on valmiina yrityskohtaiset tiedot siirtymäajan liikennöintisopimuksista ja niiden reiteistä ja vuoroista. Tiedot tulee syöttää vuorokohtaisesti. Kunkin vuoron kohdalla on syöttökentät ilmoitettaville tiedoille sekä mahdollisuus antaa lisätietoja.

Matkustajalaskentapalveluun ilmoitettavia suoritetietoja ovat

 • matkustustiedot (keskikuorma, maksimikuorma, nousijat)
 • tulotiedot (lipputulot) Huom! Rahtituloja ei ilmoiteta.

 

Linja-autoliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana

8.9.2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on julkaissut kirjeen bussiliikenteen liikennöinnistä juhlapyhien aikana. Alla olevassa kirjeessä ilmoitetut poikkeavat ajopäivät ovat voimassa toistaiseksi alkaen 4.9.2017.

Linja-autoliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana (pdf, 145 KB)


Uppdaterad

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.