Pressmeddelanden 2019

Utarbetning av byggnadsplan för förbättring av riksväg 8 på avsnittet Vassor - Ölis inleds, Korsholm och Vörå (Österbotten)

Riksväg 8 är en nationellt betydande huvudled och hör till EU:s täckande nätverk TEN-T. NTM-centralen i Södra Österbotten har påbörjat utarbetningen av byggnadsplan för riksväg 8 på avsnittet Vassor - Ölis. Byggnadsplanen täcker ett område som är ca 5,4 km långt.

Den nuvarande vägens geometri motsvarar inte kraven som ställs på en riksväg och målnivån 100 km/h för hastigheten uppfylls inte. Trafiksäkerheten i korsningarna som finns i planeringsområdet motsvarar inte målen som ställts upp för riksvägen. I området finns två landsvägsanslutningar, en gatuanslutning och många enskilda väganslutningar.

Projektets mål

Målet är att trygga servicenivån på den nationellt viktiga huvudvägförbindelsen, förbättra gods- och persontrafikens smidighet och trafiksäkerhet.

I projektet vidtas följande åtgärder:

  • Ny 2+2 omkörningsfil med mitträcke (ca 2,2 km)
  • Kanaliserad anslutning av landsväg 17811 (Vassorvägen) till riksväg 8
  • Kanaliserad anslutning av landsväg 7260 (Maxmovägen) till riksväg 8
  • Kanaliserade anslutningar av K1 (Rönnvigsvägen) och Y2 (Rölandsvägen) till riksväg 8
  • Sträckningen och utjämningen av riksväg 8 förbättras
  • Enskilda väganslutningar tas bort och förbindelsen till riksvägen ordnas via parallellvägar som byggs i projektet
  • Bullerskydd vid bosättningar
  • Viltbro och viltstängsel på hela avsnittet
  • Belysning på hela avsnittet

Projektets lägesöversikt

Planeringen av vägbygget har påbörjats och målet är att byggnadsplanen ska bli färdig våren 2020. I området utförs terrängmätningar och bottenundersökningar från mitten av november till slutet av januari.

Avsikten är att påbörja vägbygget sommaren 2020 och att det ska stå färdigt före slutet av år 2021.

Mer information:

NTM-centralens projektchef Veijo Rajamäki, tfn 0295 027 750

Finnmap-infras projektchef Petri Niemi, tfn 0468565814


Uppdaterad