Pressmeddelanden 2019

Trafiken på riksväg 8 styrs om till en fil i Vittsar norr om Karleby (Mellersta Österbotten)

Arbetet med att reparera Storå bro har nu framskridit från att kantbalkarna har förnyats till det skedet att ytkonstruktionen ska repareras. Under arbetet styrs trafiken till en fil från och med 12.8.2019. Noggrannare klockslag bestäms under måndagen enligt hur det förberedande arbetet framskrider.

Trafikljusen testades och justerades 6.8.2019 från kl. 16 till följande morgon kl. 6. Under försöket framträdde ytterligare behov av att justera trafikarrangemangen. Kötiden under rusningstiden varierade från 10 minuter till 15 minuter.

För att underlätta trafikstockningen tas en omväg i bruk i riktning från Karleby norrut via en bro för den lätta trafiken . Normalstora personbilar, vars totala massa inte överskrider 3,5 ton och som inte drar en släpvagn, kan använda denna omvägsmöjlighet.

Omvägen börjar ca 200 meter före trafikljusen.  På platsen styrs personbilstrafiken till lättrafikleden.  Den lätta trafikleden breddas  med 1 meter på vägbanken och breddningen beläggs. På den lätta trafikleden ordnas avskilda, egna områden för bilar och för fotgängare/cyklister.  

Omvägen förväntas minska trafikstockningarna norrut och då kan tiderna för grönt ljus justeras så att de är längre än tidigare för trafiken söderut.

Bilisterna ombeds stanna bilen vid trafikljuskön vid den högra kanten av vägen så att utryckningsfordon kan ta sig förbi.

Vi önskar att trafikanter och invånare i området har tålamod med arbetet. Trots att bygget orsakar fördröjningar i trafiken, säkrar det ändå användningen av bron i flera årtionden framåt.

Mer information

Jussi Holmi
Arbetsplatschef
Entreprenör Skanska Infra Oy
Tfn 040 833 7760

Jukka Ylimäki
Broingenjör
NTM-centralen
Tfn 0295 027 763


Uppdaterad