Pressmeddelanden 2019

Kommunerna övervakar allt större djurstall (landskapen i Österbotten)

Miljöskyddslagen har reviderats. Ett nytt anmälningsförfarande, som trädde i kraft från årets början, har skrivits in i lagen. Anmälningsförfarandet ersätter miljötillståndsförfarandet inom vissa branscher. Det allmänna anmälningsförfarandet enligt miljöskyddslagen liknar tillståndsförfarandet och gäller vissa verksamheter som ger upphov till obetydliga miljökonsekvenser. Dylika verksamheter är t.ex. en del av sågverken, lagren för hälso- och miljöfarliga flytande kemikalier, maskinella guldgrävningsverksamheter, livsmedels- och fodertillverkningen, djurstallen, depåerna, skjutbanorna och fasta djurstallen eller nöjesparkerna.

Den största enskilda gruppen som överförs till anmälningsförfarandet är djurstallen.  Om nya djurstall byggs eller gamla utvidgas behöver de som omfattas av anmälningsförfarandet i regel inte längre ansöka om miljötillstånd utan ärendet behandlas av den kommunala miljövårdsmyndigheten i egenskap av anmälningsbeslut. Den största förändringen med förfarandet jämfört med miljötillståndsprocessen är att den behöriga myndigheten har 120 dagar på sig att fatta ett beslut om att godkänna eller förkasta anmälan. En bristfällig anmälan lämnas utan prövning och verksamheten får inte inledas.

Med avsikt på tillsynen av djurstallen betyder ändringen i praktiken att allt fler djurstall, som idag övervakas av NTM-centralen, överförs till den kommunala myndigheten för tillsyn. Verksamheter som omfattas av anmälningsförfarandet överförs till kommunens tillsyn från och med 1.1.2020, även om verksamheten inte ändras. Nuvarande miljötillstånd förblir oförändrade. I Södra Österbotten överförs ca 100 djurstall till kommunerna, i Mellersta Österbotten ca 30 och i Österbotten ca 45. Verksamhetsutövarna informeras personligen med brev om överföringen av tillsynen. Innan tillsynen av djurstallen överförs, inspekteras deras verksamhet och tillståndsenlighet.

Inspektionerna har påbörjats redan i april och fortsätter åtminstone till augusti. Verksamheten har i regel varit tillståndsenlig och knappast alls några anmärkningar eller begäranden om utredningar har skickats ut. Syftet med inspektionerna är att uppdatera uppgifterna om djurstallen och att således underlätta arbetet för kommunerna framöver. Inspektionerna är avgiftsbelagda och grundar sig på NTM-centralens tillsynsplan.

Ett djurstall är en tillståndspliktig verksamhet, om stallet är avsett för minst 50 och mindre än 300 mjölkkor, minst 100 och mindre än 500 köttnöt, minst 130 och mindre än 600 dikor, minst 60 hästar eller ponnyer, minst 250 tackor eller getter, minst 100 och högst 750 fullvuxna suggor, minst 250 och högst 2 000 slaktsvin, minst 4 000 och högst 40 000 värphönor eller minst 10 000 och högst 40 000 broilrar.

Mer information:

  • Överinspektör Kati Kuuttila,tfn  0295 027 774
  • Överinspektör Miia Luoma-Tokoi, tfn 0295 027 605

Foto: YHA-kuvapankki/Pirjo Ferin


Uppdaterad