Pressmeddelanden 2019

Byggande av automatisk trafiksäkerhetsövervakning på stamväg 52 inleds

Under hösten byggs automatiska hastighetsövervakningspunkter utrustade med ny teknik på stamväg 52 på avsnittet Raseborg–Somero. Automatisk trafiksäkerhetsövervakning byggs eftersom det sker fler trafikolyckor än normalt på vägen, och huvudriskfaktorn i dessa olyckor har konstaterats vara överhastighet. Enligt internationella undersökningar kan man med automatisk kameraövervakning minska på dödliga trafikolyckor med 18–32 % och trafikolyckor som leder till allvarliga skador med cirka 20 %. Byggandet av den automatiska övervakningen inleds 1.11.2019 med elarbeten och byggande av servicebreddningar. Kamerastolparna installeras senare under hösten. Övervakningspunkterna placeras på vägavsnitt där risken för trafikolyckor är högst. Byggarbetena stör inte trafiken märkvärt. Den automatiska övervakningen inleds i april år 2020.

På vägavsnittet Raseborg–Somero placeras 17 övervakningspunkter på bägge sidan av vägen, alltså sammanlagt 17 kamerastolpar. Övervakningspunkterna placeras på vägavsnitt där risken för trafikolyckor är högst, såsom till exempel ställen där vägens hastighetsbegränsning sänks av säkerhetsskäl.  Flera faktorer påverkar ändå övervakningspunkternas placering. På till exempel korsningsområden och nära bebyggelse vill man försäkra att de lägre hastighetsbegränsningarna följs. Å andra sidan vill man undvika att placera kameror på överraskande vägavsnitt, såsom nedförsbackar och kurvor. Därtill påverkar byggmöjligheten av servicebreddningar övervakningspunkternas placering.

 

Den nya automatiska övervakningstekniken möjliggör en ännu mer omfattande trafikövervakning än tidigare

 

Den nya automatiska övervakningstekniken inför nya möjligheter i trafikövervakningen. De nya kamerastolparna är utrustade med radarteknik som mäter hastigheter från ett längre avstånd än den gamla kameratekniken. Körhastigheter kan mätas från upp till 150 meter. Kameran kan samtidigt följa med flera olika fordons hastigheter på olika filer. Videogranskning kan användas särskilt för att övervaka fordon som kör mot rött ljus. På samma sätt kan man övervaka användningen av kollektivtrafikfiler. De nya kamerorna som grundar sig på Tracking radar-teknik kräver inte induktionsöglor som installeras i asfalten, detta gör det lättare och snabbare att installera kamerorna. I de nya kamerorna kan man också ställa in egna hastighetsbegränsningar för långa fordon, då kan man till exempel övervaka särskilda hastighetsbegränsningar för fordonskombinationer. I och med den nya trafiklagen som träder i kraft i juni 2020 kan polisen med hjälp av automatisk övervakning beordra en avgift för trafikförseelse på grund av överhastighet och därtill bland annat underlåtelse att använda bilbälte och användning av mobiltelefon under körning. Detta möjliggörs av de nya plåtpolisernas noggrannare foton.

 

Övervakningspunkterna som nu byggs har planerats i samarbete med polisinrättningen i Sydvästra Finland och Västra Nyland, NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland samt trafikstyrningsbolaget Intelligent Traffic Management Finland. Övervakningspunkterna placeras på vägavsnitt där hastighetsbegränsningen är 80 km/h eller lägre. Förutom övervakningspunkterna installeras 4 stycken informationstavlor och 20 stycken upprepande märken. Därtill preciseras ställena där hastighetsbegränsningen sänks före övervakningspunkterna och deras märkbarhet förbättras.

 

Objekten genomförs och upprätthålls av trafikstyrningsbolaget ITM Finland. Byggandet inleds 1.11.2019 med elarbeten och byggande av servicebreddningar. Kamerastolparna installeras senare under hösten. Byggarbetena har planerats bli färdiga i december 2019 och övervakningen har planerats inledas i april 2020. Byggarbetena stör inte trafiken märkvärt. Tidpunkten för ibruktagandet av övervakningspunkterna meddelas skilt. Projektets kostnader är cirka 184 000 € och Normivalaistus Oy är entreprenör för projektet.

 

Bakgrundsinformation om trafiksäkerheten och trafikens betydelse på stamvägen

Under åren 2014–2018 har polisen fått vetskap om 223 trafikolyckor på stamväg 52 på avsnittet Raseborg–Somero. 2 av dessa var dödsfall och 35 ledde till skador. Största delen av olyckorna var djur- eller singelolyckor där överhastighet var en delorsak. Därtill sker många avkörningsolyckor för den tunga trafiken som polisen inte får vetskap om på stamväg 52.

Stamväg 52 är en viktig del av det nationella vägnätet. Den genomsnittliga dygnstrafiken på vägavsnittet varier mellan 2400–7850 fordon, cirka 10 % av detta är tung trafik. Vägen från Raseborg till Somero är huvudsakligen en tvåfilig väg i gott skick, dock är vägen mellan Bjärnå och Salo relativt smal för dess trafikmängder. I trafikstörningar är vägavsnittets omvägar långa.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

 

-NTM-centralen i Egentliga Finland: trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang, tfn 0295 022 797

-NTM-centralen i Nyland: trafiksäkerhetsansvarig Marko Kelkka, tfn 0295 021 291

-Intelligent Traffic Management Finland: projektchef Olli Rossi, tfn 050 475 9307

-Polisinrättningen i Sydvästra Finland: överkommissarie Mika Peltola, tfn 022 815 500

 

BILAGOR

Övervakningspunkternas och informationstavlornas placering på karta


Uppdaterad