Pressmeddelanden 2018

Minskade utsläpp i Egentliga Finland, men en bra bit kvar till ett kolneutralt landskap (Egentliga Finland)

Gemensam meddelande mellan NTM-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund
 

Enligt Finlands miljöcentrals beräkningar sjönk utsläppen i Egentliga Finland med 26 procent 2007–2015. Arbetet med att minska utsläppen pågår, men vi är ännu långt ifrån målet. När det gäller att dämpa klimatförändringen är ett intensivt och kommunöverskridande samarbete avgörande.

Ett kolneutralt landskap kräver att växthusgasutsläppen minskas med minst 80 procent och att de resterande utsläppen kompenseras med till exempel ökade kolsänkor i odlings- och skogsmark. I Egentliga Finland har man åtagit sig att tillsammans eftersträva ett kolneutralt landskap år 2040 och detta mål har antecknats i Egentliga Finlands landskapsstrategi.

Även om landskapets utsläpp har minskat med cirka en fjärdedel är ytterligare åtgärder nödvändiga inom många sektorer: största delen av utsläppen i Egentliga Finland härrör från fossila bränslen och vägtrafiken (dessa stod tillsammans för 61 % av utsläppen 2015). Även elförbrukningen och jordbruket är betydande utsläppskällor (34 % av utsläppen 2015). För att målen ska nås krävs åtgärder av kommunerna, landskapet och företagen.

Vägtrafiken orsakar 27 procent av växthusgasutsläppen i landskapet. Målen för minskade trafikutsläpp uppnås inte utan betydande förändringar i samhällsstruktur och trafikvanor. Jord- och skogsbruket har en särskild betydelse för kolneutralitetsmålet. Åkerodling och boskapsuppfödning orsakar 14 procent av utsläppen, men å andra sidan tar marken och i synnerhet skogarna upp betydande mängder kol. För att förbättra åkermarkens kapacitet att binda kol behövs aktiv forskning och experiment samt nya odlingsmetoder.

Vi eftersträvar förändring på landskapsnivå genom samarbete

Egentliga Finlands förbund och NTM-centralen i Egentliga Finland har som mål att stärka samarbetet mellan aktiva kommuner och andra aktörer i arbetet för att dämpa klimatförändringen. I april 2017 utmanades kommunerna att eftersträva kolneutralitet och i början av 2018 utredde landskapsstyrelsen kommunernas ambition med en enkät. Enkätresultaten visar att kommunerna i Egentliga Finland har en stark ambition att uppnå kolneutralitet samt en klar uppfattning om vad de kan uppnå med egna åtgärder.

- Det centrala är att fastställa de olika aktörernas roller och att identifiera de effektivaste åtgärderna. Kommunen är en central påverkare, men även företagen behövs på många sätt i samarbetet och för att ta fram lösningar för hur utsläppen kan minskas, säger Risto Timonen, direktör vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

- Det tas hela tiden fram nya lösningar för hur klimatförändringen kan dämpas, vilka utöver utsläppsminskningen erbjuder dem som genomför åtgärderna ett sätt att reducera kostnaderna och förbättra konkurrenskraften. Egentliga Finlands ambitiösa steg inom utsläppsminskning är ett sätt att stärka regionens livskraft och exportmöjligheterna för hela landets cleantech-industri, påminner professor Jyri Seppälä vid Finlands miljöcentral.

Kommunerna står inför olika utmaningar när det gäller utsläpp

Det finns stora skillnader mellan kommunernas utsläpp, och de tydligaste handlar om användningen av förnybar energi inom uppvärmning. Även om många kommuner har gått in för värmelösningar baserade på biobränslen kommer användningen av stenkol i landskapet att fortsätta in på 2020-talet med nuvarande beslut. På lång sikt har investeringsbeslut inom energiproduktionen en stor roll när det gäller att nå klimatmålen. Även inom separat uppvärmning finns det ännu behov att minska användningen av fossila bränslen. 

Enligt en översikt av hur målen i Egentliga Finlands klimat- och energistrategi 2020 (Luotsi) har uppnåtts har man vidtagit eller planerar åtgärder för att uppnå målen, men ännu inte i tillräcklig utsträckning.

Under våren kommer Egentliga Finlands förbund och Valonia att ordna kommunträffar där man mer i detalj ska utreda kommunernas lösningar inom, behov av och intresse för olika samarbetsformer och åtgärder. Kommunernas lösningar påverkar utsläppen, men samtidigt också kostnaderna och kommunens livskraft. Metoderna för att uppnå landskapets mål avtalas gemensamt. Ett brett fält av aktörer kommer att bjudas in till beredningen av denna så kallade färdplan.

Länkar


Ytterligare information

Risto Timonen, direktör, NTM-centralen i Egentliga Finland
risto.timonen@ely-keskus.fi, tfn 0295 022 952

Jyri Seppälä, professor, direktör, Finlands miljöcentral
jyri.seppala@ymparisto.fi, tfn 0295 251 629

Riikka Leskinen, branschchef, Valonia/Egentliga Finlands förbund
riikka.leskinen@valonia.fi, tfn 044 907 5995


Uppdaterad