Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Grundundersökningarna för Vasa hamnväg inleds (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Grundundersökningarna och terrängmätningarna för utredningsplanen för Vasa hamnväg inleds vid årsskiftet för bestämning av byggbarhet och anläggningskostnader.  Undersökningarna görs för utredning av de alternativa väglinjer som ingår i miljökonsekvensbedömningen för att noggrannare bestämma vägen läge och korsningsregleringar.  De vägsträckningar, som utredningen omfattar är Stadsfjärden, Fladan och Vikby.  Dessutom utreds anläggning av tunnel under Vasa centrum, och som jämförelsealternativ förbättring av befintlig förbindelse.

Grundundersökningarna utförs av Vasa stads undersökningsgrupp.  Det första skedet av undersökningarna utförs under inkommande vinter, varefter beslut om kompletterande undersökningar görs.  Undersökningar på fastigheter utförs med stöd av landsvägslagens 16§.

Målet för Vasa hamnvägs projektet är att hitta en förbindelse, som fungerar bättre än den nuvarande och på så sätt utveckla det logistiska systemet i Vasa regionen.  Syftet är att skapa en vägförbindelse, som effektivt sammanbinder Vasklot hamn och logistikcentret, och kopplar till det nationella huvudvägnäte, riksvägarna 3 och 8.  I Vasa hamnvägsprojektet ingår även en koppling av logistikcentret till Lillkyrovägen (lv 717) som en del av riksvägs 8 del Helsingby-Vassor.  Projektet reducerar de trafik-, buller- och emissionsolägenheter som genomfartstrafiken medför i Vasa centrum.  Planeringen av den nya vägen sker i växelverkan med olika intressegrupper för att erhålla en fungerande och trafiksäker lösning med möjligast liten påverkan på omgivningen.

Boende och markägare i området och övriga intresserade har möjlighet att delta i arbetet.  Under arbetet arrangeras öppna tillfällen för allmänheten och workshops för intressegrupper.  Information om projektet ges via tidningar och projektets internet-sidor.

Utvecklandet av Vasa hamnväg ingår i det internationella The Midway Alignment of the Bothnian Corridor- projektet, vars mål är att förbättra transportleden över Kvarken så, att den uppfyller de miljö- och ekomonikrav som ställs på ett hållbart transportsystem.  Midway Alignment-projektet finansieras av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, enskilda företag och EU:s TEN-T-fond.

Tilläggsinformation:

  • Ari Perttu, NTM-centralen i Södra Österbotten. tel 0295 027 745
  • Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy, tel 050 339 7572

 

Projektets internet-sidor: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/epo-tiehankkeet-vaasan-satamatie

 

Bilaga: Alternativ som ingår i MKB-förfarandet (pdf, 5 Mb)

 

 

 

 


Uppdaterad