Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Årlig tillsyn av godstrafiken 2013 och tillsynen 2014 (NTM-centralen)

NTM-centralen i Södra Österbotten utförde i november 2013 den årliga tillsynen över innehavare av godstrafiktillstånd enligt lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 21 b § 2 mom. I tillsynen kontrollerades att sammanlagt 15 500 innehavare av godstrafiktillstånd har skött de förpliktelser som ansluter till skatter samt lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter på behörigt sätt. Försummelser påträffades i sammanlagt 1 175 företag. Tillsynsperioden upphörde till största del med tillsynsbeslut som gjordes under juni–juli 2014 enligt följande:

  • Inga åtgärder (försummelser i betalningsförmågan är obetydliga/bristerna har korrigerats inom utsatt tid) 689 företag
  • Trafiktillstånden har återkallats när tidsfristen gått ut (inkl. konkurser och återkallelser på tillståndsinnehavarens egen begäran) 312 företag
  • Trafiktillstånden har förfallit under tillsynsperioden 112 företag
  • Tillsynsprocessen oavslutad 62 företag.

Temat för den årliga tillsynen av godstrafiken 2014 är fortsättningsvis att förpliktelserna sköts på behörigt sätt. NTM-centralen utför kontrollerna på samma sätt som i fjol i samarbete med Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi. Tillståndsinnehavare som konstateras ha försummat skötseln av förpliktelserna kommer att få en begäran om utredning i november 2014, i vilken samtidigt ställs en tidsfrist för skötsel av förpliktelserna.

Om tillsynsavgiften på 100 euro för trafiktillstånd stadgas i statsrådets förordning (3/2014) om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråerna avgiftsbelagda prestationer år 2014, som har utfärdats 9.1.2014. Avgiften gäller alla trafiktillstånd, för vilka har stadgats en årlig tillsynsförpliktelse. Tillsynsavgiften uppbärs av varje tillståndsinnehavare (avgift/tillståndsinnehavare) under november 2014. Avgiften uppbärs för att täcka de kostnader som uppstår av registerförfrågningarna och tillsynsåtgärder i anslutning till dem. Avgiften uppbärs inte av:

  • tillståndsinnehavare, som under det pågående året har ansökt om godstrafiktillstånd och vars förutsättningar för beviljande av tillstånd har granskats i samband med behandlingen av ansökan
  • tillståndsinnehavare, som har gällande taxi- eller kollektivtrafiktillstånd och för vilka år 2014 har fastställts en tillsynsavgift i samband med den årliga tillsynen av tillstånden
  • tillståndsinnehavare, som senast 20.11.2014 har lämnat in en ansökan om återkallelse av godstrafikstillståndet.

Mer information:

Trafikens kundservice, tfn 0295 020 605
trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi


Uppdaterad